Соёл уралиг 11 sep 2020 617

«Шүлэгэй юртэмсэ» - гэhэн түсэл Буряадай театр бэелүүлнэ

Оросой мэдээжэ шүлэгшэн Сергей Есининэй түрэhѳѳр 125 жэлэй ойдо зорюулагдан сентябриин 28-hаа октябриин 2 болотор хэмжээнүүд Буряад Улас дотор үнгэргэгдэхэнь.

Энэ хэмжээнүүдтэ Буряад театр артистнар ѳѳhэдынгѳѳ хубитые оруулхань.

Мүнѳѳ «Шүлэгэй юртэмсэ. Есенин» гэhэн түсэл бэелүүлхэ талаар ажал ябуулагдажа, Сергей Есенинэй табан шүлэгүүдые буряад хэлэн дээрэ артистнар уншаха.

 «Ночь», «Капли», «Целуй меня, целуй», «Эх вы, сани! А, кони, кони!», «Не жалею, не зову, плачу» шүлэгүүдые Буряадай габьяата артист Надежда Мунконова, мэдээжэ шүлэгшэн Цыдып Цырендоржиев гэгшэд буряад хэлэн дээрэ оршуулhан байна.

Сергей Есенинэй шүлэгүүд намда ехэ дүтэ. Оршуулга хэхэдэ таараха үгэнүүд ѳѳhэдѳѳ саарhан дээрэ бэшэгдэдэг шэнги", - гээд Надежда Мунконова хэлэнэ.

Эдэ шүлэгүүдые Буряад театрай youtube-каналаар хараха болон «Буряад FM» радиогой долгин дээрэ шагнаха аргатайбди.

«Шүлэгэй юртэмсэ» -  гэhэн түсэл Буряадай театр байгша оной август hарада бэелүүлжэ эхилээ. Мэдээжэ шүлэгшэн Александр Пушкинай шүлэгүүдые уласай зон анха түрүүшынхиеэ буряад хэлэн дээрэ шагнаха аргатай байгаа.

Фото: yandex.ru