Соёл уралиг 25 nov 2020 479

​Буряадаймнай театрнууд «Алтан баг» абахань гү?

© фото: bashinform.ru

«Алтан баг» гэһэн шагнал абахын тулада Буряад Уласаймнай хоёр театр урилдаанда оролсожо, 8 номинацида шалгарба. Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театрай найруулһан “Аламжа”, Николай Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрай бэлдэһэн “Үер” гэһэн зүжэгүүдые энэ мүрысөөнэй жюри шэлэн абаба.

Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр нэгэ доро гурбан номинаци абаба. Тэрэ тоодо “Драмын зүжэг. Томо түхэлэй тоглолто”, “Эрхим найруулагша” – Артём Устинов, “Эрхим уран зураашан” - Анна Бубнова гэгшэдэй хэһэн ажал үндэр сэгнэлтэдэ хүртэбэ.

“Алтан баг” шагналай түрүүшын дүнгүүд эдэ үдэрнүүдтэ соносхогдоһон байна. Һаяхана Москва хотодо мүрысөөнэй эмхидхэлэй хороон олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдтэй уулзажа, энээн тухай хөөрэбэ. Театрай шүүмжэлэгшэдэй анхаралда “Аламжа” гэһэн зүжэг байгша оной октябрь һарада дурадхагдаа. Халдабарита үбшэнһөө боложо, олон зон эндэ суглараагүй. Харин манай уласай харагшадта энэ зүжэг 2019 оной ноябрь һарада анха түрүүшынхиеэ харуулагдаһан юм. Энэ болбол XX зуун жэлэй эхиндэ элитэ эрдэмтэн Цыбен Жамцараногой Ёлбон Шалбаков гэжэ үльгэршэнһөө буулгажа бэшэһэн “Аламжа Мэргэн” гэһэн үльгэр дээрэ үндэһэлжэ найруулагдаһан зүжэг юм. Олег Лоевскиин ударидалга доро “Шэнэ буряад зүжэг” гэһэн түсэлэй хэмжээндэ энэ бүтээл бии болоһон түүхэтэй.

Москва хотоһоо уригдаһан бэлигтэй найруулагша Артём Устинов мянган жэлэй түүхэтэй домог үльгэр мүнөө үеын оршон байдалтай холин холбожо, тайзан дээрэ харуулаа. “Аламжа” гэһэн зүжэгтэ Дархан бурхадай, амиды болон нүгшэһэн зоной юртэмсэнүүдэй хоорондохи харилсаан уранаар харуулагданхай. Гэхэтэй хамта, гэр бүлын, сэрэгшэдэй болон уг удамай сэдэбүүд үргэнөөр ороо. Эгэшэ дүү болохо Аламжа Агуу Гоохон хоёрой шэдитэ холбоон харагшадай дура буляана.

Энэ зүжэгэй найруулагша Артём Устинов “Алтан баг” шагналай “Эрхим найруулагшын” номинацида дэбжүүлэгдэнхэй.

- Түрэл театрайнгаа болон хамта хүдэлдэг нүхэдэйнгөө түлөө маша ехээр баярланаб. “Эрхим уран зураашан” номинацида гараһан Ася Бубновада, зүжэгэй хүгжэм зохёон бүтээһэн Анастасия Дружинина Юрий Банзаров хоёрто, манай зүжэгэй хатарай багша Анастасия Кадрулевада һайниие хүргэнэб. Манай театрай тайзан заһан шэмэглэдэг мэргэжэлтэдэймнай ажал сэгнэшэгүй, – гээд, Артём Устинов хэлэбэ.

- Энэ үндэр амжалтамнай манай театрай хүдэлмэрилэгшэдэй абьяас бэлигые гэршэлнэ, - гээд, Буряад драмын театрай уран һайханай ударидагша Саян Жамбалов тэмдэглэбэ.

“Алтан баг” – Ородой Холбоото Уласта угаа ехэ хүндэтэй театрай шагнал болоно. Энэ жэл 902 зүжэг энэ мүрысөөндэ хабаадаһан юм. Эдээн сооһоо оройдоол зууниинь шэлэгдэжэ, ээлжээтэ шатада гараба. Ерэхэ жэлэй хабар энэ шагналай дүнгүүд согсологдожо, “Алтан багта” хүртэхэ эрхим театрнууд тодоруулагдаха.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: bashinform.ru