Соёл уралиг 29 mar 2021 409

​Буряад арадай үндэһэн хубсаһан тухай фильм - федеральна мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музей уласай соёлой яаманай дэмжэлгээр «Буряад дэгэл – арадай эрдэни дурасхал» гэһэн баримтата фильм бэлдэжэ,  «На Благо Мира-2021» гэһэн интернет-урилдаанай түгэсхэлэй шатада оробо. Тиигэжэ арадай дэмжэлгээр түгэсхэлэй шатада орожо шадаа. Мүнөө мэргэжэлтэ шүүбэришэд эрхимыень элирүүлхэ.

2021 оной ноябрь һарада түгэсхэлэй һанал хуряалга үнгэргэгдэхэ. Шагналгын баяр ёһолол ноябриин һүүл багта гү, али декабриин эхиндэ эмхидхэгдэхэ.

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музей болон фильм буулгагшад «Буряад дэгэл – арадай эрдэни дурасхал» гэһэн баримтата фильмын түлөө дуугаа үгэһэн зондо баяр хүргэнэ. 

Фото: egov-buryatia.ru