Соёл уралиг 26 apr 2021 442

​Буряад драмын театрай «КОRЕЯ03» гэһэн зүжэг Москвада табигдаха

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Буряад драмын театрай залуу найруулагша Сойжин Жамбаловагай  «Корея03» гэһэн зүжэг «Артмиграция-2021» гэһэн бүхэроссиин фестивальда харуулагдаха. Энэ зүжэг тус фестивалиин мэргэжэлтэ шүүбэришэд шэлэжэ абаһан байна.

«Артмиграция-2021» гэһэн бүхэроссиин фестивальда хабаадаха тухай Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудһаа 82 мэдүүлгэ ороһон байна гээд тэмдэглэлтэй. Тэдэнэй оройдоол 7-иинь, тэрэ тоодо Буряад драмын театр, шэлэн абалгын шата гараһан байна.

 «Алтан баг» шанда дэбжүүлэгдэһэн Буряад драмын театрай «Аламжи» зүжэгэй амжалтаһаа (энэ шангай түлөө тэмсэхэ гээшэ ехэ амжалта) амяа абажа үрдеэгүй байхадамнай, Ородой театрай ажаябуулагшадай эблэлһээ үшөө нэгэ бэшэг ерэбэ. Сойжин Жамбаловагай «Корея 03» зүжэг Артмиграция» фестивальда шэлэн абагдаа. Хэмжээ ябуулага эмхидхэгшэд театрай труппын харгынайнь мүнгэ түлэхөөр бэлэн. Амаршалнаб!» - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаева сүлжээ холбоондо бэшэһэн байна.

«Корея03» гэһэн зүжэг вербатим маягаар бэшэгдэнхэй. Эндэ Солонгос гүрэн ажал хэхэеэ ошоһон хүнүүдэй бодото болоһон үйлэ хэрэгүүд зураглагдан.

Буряад драмын театр «Артмиграция» гэһэн фестивальда нэгэтэ бэшэ хабаадаһан. 2017 ондо - «Полет. Бильчирская история.» (12+), 2020 ондо «Үншэн сагаан ботогон» (12+) «Артмиграция-детям 2020» номинацида ороһон юм. Эдэ зүжэгүүдэй найруулагша - Сойжин Жамбалова.

Майн 2-то үдэрэй 14:00 болон  үдэшын 18:30 «Корея03» зүжэг Буряад драмын театрта табигдаха.

Наһанай хизаарлалта 16+  

Фото: Анна ОГОРОДНИК