Соёл уралиг 6 may 2021 509

"Фронтын бригаданууд" ажалдаа гараха

Майн 7-до Улаан-Үдэ хотодо “Фронтын  бригаданууд»  концерт наада харуулха. Үндэр наһатайшуулда баяр хүргэжэ, тэдэнэй ажаһуудаг гэрнүүдэй талмайнуудта аялга дуун зэдэлхэ, хатар наадан дэлгээгдэхэ.  Иимэ удхатай соёлой хэмжээнүүд Ород Улас дотор үглөөдэр, майн 7-до эмхидхэгдэжэ, бүхэроссиин удха шанартай байха.  Улаан-Үдын хотын соёлой байшангуудай уран һайханай бүлгэмүүд, эстрадын одод өөһэдынгөө сэдьхэлэй уряалаар концерт наада харуулха хүсэлтэй. Хамтадаа ниислэл хотын 16 газарта энэ хэмжээнүүд эмхидхэгдэжэ, наһатай зон балкон дээрэһээнь, сонхоороо, үгышье һаа һэргылэмжын дүримүүдые сахин зохид концерт хараха аргатай байха.

  Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ “Фронтын бригаданууд” байгуулагдажа, хаа хаанагүй, байлдаанай шэрүүн газарнуудаар артистнар ябажа, сэрэгшэдтэ концерт наада харуулдаг байһан.

Фото: egov-buryatia.ru/minkult