Соёл уралиг 18 may 2021 806

Буряад угалзын үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ нээгдэбэ

Уридшалан бэшүүлжэ, июниин 4 болотор үзэсхэлэндэ орохоор

Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбэй галерейдэ  «Связующая нить» гэһэн үзэсхэлэн нээгдээ. Хэмжээ ябуулгада 20-һоо дээшэ хабаадагшад оролсоо, бүхыдөө 35 ажал олоной һонорто дэлгэгдээ.

- Зүүн Сибириин соёл уралигай институт суг ажалаа ябуулха бидэндэ ехэ удха шанартай, шэнэ үеын зон, манай ерээдүй ммэргэжлтэд, суг ажалладаг нүхэд. Март һарада энэ дээдэ һургуулиин оюутан Юмжана Батомункуева бидэндэ практика гарахаа ерээ, тэрэ «Связующая нить» үзэсхэлэнэй түсэл дурадхаһан байна. Угалзануудтай хабаатай үзэсхэлэн үнинэй дэлгэгдээгүй. Тиимэһээ иимэ үльгэрэй оршондо булта орообди. Бүхы хабаадагшадта, жюриин гэшүүдтэ, үзэсхэлэнэй куратор Юмжана Батомункуевада, үзэсхэлэнэй партнёрнуудта баяр хүргэнэбди, - гэжэ уласай арадай уран бүтээлэй захиралай орлогшо Сергей Доржиев үзэсхэлэнэй нээлгын баярта хэлэбэ.

«Связующая нить» мүрысөөндэ «Мотивы бурятского орнамента на изделиях декоративно-прикладного искусства и сувенирах» гэһэн номинацида 2 шатын дипломоор Галданова Дулма Соктоевна шагнагдаа; 1 шатын диплом  Пиляева Елизавета Сергеевнада барюулагдаа. «Орнаментальная композиция» номинацида 1-дэхи һуури Разуваева Анна Ивановна эзэлээ. «Интерпретация бурятского орнамента» номинацида 2-дохи шатын диплом Ринчинэ Илона Владиславнада барюулагдаа, 1-дэхи шатын дипломоор Шкильнюк Софья шагнагдаа.

Илагшадта дипломууд болон дурасхаалай бэлэгүүд барюулагдаа.

37-93-60 гэһэн утаһаар хонходожо, уридшалан бэшүүлжэ,  июниин 4 болотор үзэсхэлэндэ орохоор.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман