Соёл уралиг 2 dec 2021 1846

​Эмгээдээ зорюулаа

© фото: Анна Огородник

2019 ондо “Шэнэ буряад зүжэг” гэжэ зохёохы лаборатори Буряад театрай дэргэдэ эмхидхэгдэһэн. Россиин хэмжээнэй бэрхэ драматургнууд Вячеслав Дурненков, Анастасия Букреева гэгшэд тиихэдэ һуралсал хэһэн юм. Тэдэнэй нарин хүтэлбэри доро Ольга Ранжилова “Эмгээ” гэжэ зүжэг бэшэһэн байна. Зэрэлгээтэ Зэдын Алцаг һайхан нютаг тоонтотой бэлигтэй бэрхэ зүжэгшэн тус зохёолоо хайрата эмгээдээ зорюулаа. Тэрэ зүжэгынь мүнөө тайзан дээрэ найруулан табигдажа, олоной һонирхол татаба.

Буряадай нютаг бүхэндэ хүгшэн эжыгээ ондо ондоогоор хэлэдэг гээшэ. Зэдэдэ - эмгээ, Түнхэндэ - теэбии,  Агада – хүгшэн эжы, нагаса эжы, Эрхүүдэ – төөдэй... Гэбэшье ойлгосонь - нэгэн. Халуун энхэрэл, сэдьхэлэй дулаан ольһо үхибүүд ехэнхидээ хүгшэн эжы үбгэн аба хоёрһоо абана. Эхэ эсэгын залуудаа ажал намнаад, сүлөө забгүй ябахада, үхибүүдыень тэдэн лэ үргэлсэнэ бшуу. Тиимэһээ  эмгээ тухайгаа сэдьхэл хүдэлгэмэ дурасхаалай дулаан үгэнүүдые зүжэгтэ хабаадаһан артист бүхэн хэлээ. Тиихэдээ харагшадай урда сэдьхэлээ “нээжэ”, үнэнөө хэлэнэ гэжэ ойлгохоор байгаа. Үнэн үгэ үнэтэй гүб даа. Илангаяа тэдэнэрэйнгээ гэрэл зурагуудые олоной үзэмжэдэ дэлгээхэдэнь, бүришье уярхаар. Хүгшэн эжы абын юунһээшье үнэтэй “алтаханууд” - тайзан дээрэ гэжэ тобшолол хэхээр. 

“Зарим тээнь нулимсаяа барингүй дуһаагаадшье абааб”, - гэжэ нэгэ харагша тэмдэглэбэ.  Нүгөө харагшын тэмдэглэһээр,   бархирхаар. Гоё. Ээлжээтэ эксперимент гэхээр. Нюдэ хужарлама һайхан декораци, ялагар талагар костюмууд. Һонирхолтой туршалганууд. Жэшээнь, потолок дээгүүр ябана. “Алиса в стране чудестэй” адлишаахаар. Юрэнхыдөө ехэ һонирхолтой. Ошожо харамаар. 

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Фото: Анна Огородник