Соёл уралиг 13 apr 2022 3909

Бага тайзан баяр татаха

Буряад театрай дэргэдэ бага тайзан нээгдэжэ, “Тайзан 59” гэжэ нэрлэгдээ. Нээлгын баяр ёһололдо олон хүндэтэ айлшад суглараа. Тэрэ тоодо Санкт-Петербург хотын Ольга Цветковае нэрлэмээр.

Ород гүрэнэй хойто ниислэлэй “Театрально-техническая корпорация” гэһэн бүлгэм Буряадай соёлшодой һайн нүхэр болонхой. Энэшье удаа тэдэ Буряад театрта туһа хүргэһэн байна.   

- Мүнөө жэл Буряад театр байгуулагдаһаар 90 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэжэ байна. Энэ ушараар бидэ нэгэ сая 200 мянган түхэригэй бэлэг барюулнабди, - гээд, Ольга Цветкова амаршалаа.

“Тайзан 59” гэжэ нэрлэгдэһэниинь гайхалтай хаш. Нэн түрүүн 1959 оной ретро аргаар хэгдээ гү гэжэ һанахаар. Нүгөө талаһаа һанаад үзэхэдэ, 59-дэхи танхим болоно гээшэ. Уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Саян Жамбалов энээниие иигэжэ тайлбарилжа үгэбэ:

- Бага тайзамнай 59-дэхи зал соо бүтээгдээ. Аяар холын 1989 ондо, бидэ залуушуул, Ленинград хотоһоо бусаад, эгээл эндэ түрүүшынгээ зүжэгтэ бэлэдхэл хэдэг бэлэйбди. Булат Гавриловай “Шамбалын орон хаанаб?” гэһэн зүжэг бэлдээбди. Һүүлэй үедэ эндэ суглаанууд, түхэреэн шэрээнүүд эмхидхэгдэдэг болоод байгаа, - гэжэ Саян Жамбалов хэлэнэ.

Буряад театрай артистнарые амаршалхаяа соёлой сайд Соёлма Дагаева ерээ.

- Бага тайзан нээхэ гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ. Буряад театрайхид энэ хэрэгтэ ганса өөрын олоһон мүнгэ гаргашалаа гээд хэлэлтэй. Бага тайзанай ашаар театрта дуратай хүнүүдэй тоо, илангаяа үхибүүдэй олон болохо гээд һанагдана. Элдэб хэмжээнэй үйлэ хэрэгүүдые эндэ бүтээхээр, - гээд, Соёлма Дагаева тэмдэглээ.

Баяр ёһололой удаа театрай бэлигтэй түрүү артистнар зүжэглэмэл тоглолто харуулаа.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Анна Огородник