Соёл уралиг 15 jun 2022 534

Гол шангай эзэд

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай академическэ драмын театр ээлжээтэ амжалта туйлаба. Аха дүү Монгол орондомнай үнгэргэгдэдэг “Гэгээн муза” гэһэн XVI уласхоорондын фестивалиин Гран-при шанда хүртэжэ, Буряадайнгаа абьяас түгэлдэр зүжэгшэдэй һайхан заншал алдаагүй ябаһанаа, дахинаа гэршэлбэд.

© фото: Буряад театрай сайтһаа

Олег Юмовэй найруулан табиһан “Полковник пишет” зүжэг үндэр сэгнэлтэдэ хүртэбэ. Тэрэ зүжэгтэ гол дүрэ наадаһан Солбон Ёндонов эрхим эрэ хүнэй дүрэ бэелүүлһэнэй түлөө мүн лэ шагнагдаа. Суута Владимир Бузинаевич Борсоевой үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд дээрэ үндэһэлэн зохёогдоһон найруулга фестивалиин жюридэ тон ехээр һайшаагдаба. Тус зүжэг тайзан дээрэ бэелүүлһэн, зурагаар шэмэглэһэн талаан бэлигтэй Олег Юмов “Гэгээн музын” эрхим найруулагша боложо тодорбо. Фестивалиин тусхай дүрсэнүүдые абахаһаа гадна, манай түрэл театрай коллектив мүнгэн шангаар урмашуулагдаһан байна.

Буряад драмын театрайхид тус харалганда хоёр зүжэг абаашажа,  аха дүү монгол арадтаа бэлэглэһэн байна. “Би Толгонай” гэһэн зүжэг Баир Бадмаевай найруулхадань, Ород Уласай габьяата зүжэгшэн Должин Тангатова шадамар бэрхээр наадаһан байха юм.

- Бурдрамынгаа архив уудалжа байтараа, «Би Толгонай» гэжэ зүжэг оложорхёоб. 1980-яад онуудта тэрэниие Владимир Кондратьев табиһан байгаа. Тус зүжэг Чингис Айтматовай «Эхын таряалан» гэжэ туужын үндэһөөр Борис Львов-Анохин зохёоһон юм. Баянголой арадай театрта табихадамни, зүжэгшэд дуталдаа, тиимэһээ зохёолыень хаһаха баатай бологдоо һэн. Тэрэнэймни дүнгөөр ганса хүнэй хабаадаха зүжэг болоходонь, Буряад театрайнгаа уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Саян Жамбаловта харуулааб. Тиихэдэмни мэргэжэлтэ тайзан дээрэ энэ зүжэгөө бэелүүлхыемни дурадхаа һэн, - гэжэ Баир Бадмаев хэлэнэ.

Буряад драмын театрай анхан байгуулагдаһаар тэбхэр 90 жэлэй ойн баяр удахагүй тэмдэглэгдэхэнь.  Тус шагнал  үндэр сэгнэлтэ үнгэрһэн жэлнүүдтэ амжалта түгэс ажаллаһанай һайхан үрэ дүн гээшэл даа. Бэлиг түгэлдэр зүжэгшэднай саашадаа үшөөшье үндэр дабаануудые дабажа, алтан тайзан дээрээ гайхамшагта бүтээлнүүдые найруулжа,  түрэл буряад арадаа холуур суурхуулжа ябахань болтогой! Хоца Намсараев, Даширабдан Батожабай, Ардан Ангархаев, Батамүнхэ Пурбуев мэтэ уран гуурһатай бэшээшэд урган гараһай даа!

Театрай хари гүрэндэ үнгэргэгдэһэн фестивальда хабаадахадань, Буряад Уласай Соёлой яаман мүнгэн туһаламжа үзүүлһэн байна.

 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад театрай сайтһаа