Соёл уралиг 17 feb 2023 924

Залуу зүжэгшэн Янжина Ринчинова!

Россиин мэдээжэ драматург Александр Островскиин "Ой" гэһэн уран зохёолой удхаар хоёр хэһэгтэй зүжэг Буряад театрта һаяхана табигдажа, олон тоото харагшадай үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө. Гол рольнуудай нэгэн болохо -Аксинья басаганай дүрэ нэгэдэхи хэhэгтэ Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Ада Ошорова, хоёрдохидонь - Янжина Ринчинова шадамар бэрхээр наадаа.

Залуу зүжэгшэн анха түрүүшынхиеэ гол роль гүйсэдхэжэ, Аксинья басаганай  сэбэр арюун сэдьхэлые,  зүрилдөөтэй байдалда үнжэгэн сагаан дуранайнгөө түлөө тэмсэлынь үнэншэмэ зүбөөр гаргажа шадаа гээд тэмдэглэлтэй.   Аглаг һайхан Агын талын Могойтын аймагай Наринай Адаг нютаг тоонтотой Янжина бага балшар наһанһаа тайзан дээрэ гараха дуратай һэн. Түрэл һургуулидань баярай хэмжээ ябуулганууд Янжинагүй үнгэрдэггүй байгаа. Зүүн Сибириин гүрэнэй соёл болон искусствын академидэ зүжэгшэнэй мэргэжэлтэй болоо. 2014 онһоо Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад театрта Янжина хүдэлнэ. Нэрэ түрэтэй артистнуудтай хамта хүдэлхэ гээшэ - аза талаан.

 "Ой" гэһэн зүжэгтэ Аксиньиин дүрэ наадахадамни, дүй дүршэлтэй нүхэдни зүбшэл заабаряараа туһалаа. Найруулагша Олег Юмов энэ дүрэ яагаад харуулхаб гэжэ тодорхойлоо. Анха түрүүшынхиеэ гол роль наадажа байхада, харюусалгатай, тиигэбэшье аргагүй һанаа зоборитой байгаа", - гээд, залуу зүжэгшэн хөөрэнэ. Зохёохы замайнгаа эхин дээрэ ябаһан Янжина Ринчиновагай наадаха удха түгэлдэр олон тоото рольнуудынь ерээдүйдэ.

Дарья Цыдыпова,

 Буряад театрай уран зохёолой таhагай мэргэжэлтэн 

Фото: Авторай дурадхаһан гэрэл зурагууд