Соёл уралиг 22 mar 2023 1464

Нэгэ үдэрэй гастроль

«Би -Толгонай» гэһэн зүжэг Тамча болон Сайдам һууринуудай ажаһуугшадай нэрьемэ халуун альга ташалгада хүртөө.

© фото: Тумэн Санжижаповай гэрэл зураг

 Улаан-Үдэ хотоһоо холо бэшэхэнэ нэмжыһэн Сэлэнгын аймагай Тамча һуурин руу Буряад театрай зүжэгшэд нэгэ үдэрэй гастрольдо һаяхана гараа һэн. Мүнөө үе сагай эрилтэдэ тааруулан заһабарилагдаһан уужам, дулаан соёлой байшанаар дүүрэн зон суглараа. «Буряад театр эндэмнай зүжэг табихань гэжэ дуулаад, олоороо ерээбди»,- гэжэ хүршэ Сайдам нютагай ажаһуугшад хэлээ.
 «Би-Толгонай» гэһэн зүжэг харагшадай зүрхэ сэдьхэлэй хүбшэргэй хүдэлгөө, уяруулаа. Наһанайнгаа нүхэрые, хүбүүдээ алдажа, хүндэ хүшэр байдалые хэды үзөөшье һаа, нигүүлэсхы һайхан сэдьхэлээ Толгонай эхэнэр алдаагүй. Эхэнэр хүн нэн түрүүн эжы. Эхын һайхан нигүүлэсхы сэдьхэлые Россиин габьяата зүжэгшэн Должин Тангатова тон тодоор харуулаа. Чингиз Айтматовай «Эхын таряалан» гэһэн туужын удхаар Борис Львов-Анохиной найруулһан тус зүжэг моноспектакль болоно. Найруулагшань - зүжэгшэн Баир Бадмаев гээд һануулая. Ород хэлэн дээрэ синхронно оршуулга Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Дабацу Юндунова уншаа.
 «Хүдөө нютагуудта харагшадтаяа уулзахада, ходо урматай байдаг. Һүүлэй үедэ үндэһэтэнэй «Соёл» гэһэн түсэлэй аша туһаар сэлеэн, һууринуудай соёлой байшанууд заһабарилагдана, шэнэлэгдэнэ. Ямар гоёнууд болоно гээшэб. Тиимэһээ аймагуудаар, илангаяа дүтын нютагуудаар гастрольдо саг үргэлжэ гаража байдаг һаа, һайн байгаа»,- гэжэ дүшэ гаран жэлэй туршада театрта хүдэлжэ ябаһан Дабацу Ринчиндоржиевна һанамжаараа хубаалдаба.
 Театрай зохёохы бүлэг Буряад орон соогоо мэдээжэ, урданай баян түүхэтэй Тамчын дасан орожо зальбараад, гороо хээд, Улаан-Үдэеэ бусаа. 


Дарья Цыдыпова

Фото: Тумэн Санжижаповай гэрэл зураг