Хүдөө ажахы 23 apr 2020 788

​Гажа буруу ябадал

Красноярска хизаарта бодхоогдоһон буддын шажанай субарга нютагай нэгэ ажаһуугша балта барижа, бута сохижо байтараа баригдаа гэһэн һураг суу һүүлэй үдэрнүүдтэ дэлгэрээ һэн.

Энэ гажа буруу ябадал гаргаһан хүн хуулиин ёһоор хэһээгдэхэ ёһотой. Ород Уласай дэбисхэр дээрэ албан ёһоор зүбшөөгдэһэн гурбан ехэ шажанай нэгэн болохо шүтөөниие һандаргахадань, ондоошье шажан баримталдаг зон энэ хэрэгые буруушаана. Олон зон заһабарилгын ажалда оролсохо бэлэн байһанаа мэдүүлээ, - гээд, Красноярска хизаарай амбан захирагша Александр Усс хэлэһэн байха юм. 

Тэрэнэй хэлэһээр, энэ нютагта 159 үндэһэ яһатан, 30 гаран ондо ондоо шажан мүргэл баримталдаг арад зон эб нэгэн ажаһуудаг. Анхан иимэ ябадал оройдоошье үзэгдөөгүй юм. 

Емельянинска аймагай Сухая нютагай 52 наһатай ажаһуугша апрелиин 14-дэ ухаагаа һамарһанһаа юм гү, али юунһээ юм, бү мэдэе, «Энэ минии нютаг», - гэжэ хашхаржа байжа, субарга бута сохихо һэдэлгэ гаргаа һэн гээд һануулая. Сагдаанарта баригдаад байхадаа, тус ябадал үүсхэһэнэймни түлөө хүлисыт гэжэ тэрэ арад зондо хандаа. Тиигэжэ хүршэ Тыва Уласһаань гарбалтай барилдаашад нютагай һүзэгтэнтэй хамта тэрэ субарга заһахань гээшэ.

Красноярска хизаарай Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай гэрэл зураг

Автор: Булат БАДМАЕВ