Сэнтэй модон Хитад Улас ябуулагдаа

Буряад Уласай тамуужанай хүдэлмэрилэгшэд 3 миллион шахуу түхэригтэ модон хуули бусын аргаар Хитад Улас руу  абаашаһан ушар элирүүлбэ.

Нэгэ эмхин нюуса аргаар Буряадта модо худалдажа абаад, саашань Хитад руу худал дансануудые бэлдэжэ ябуулдаг байгаа. Энээн тухай Буряад Уласай тамуужанай даргын орлогшо Александр Мартынов мэдээсэнэ. Хамта дээрээ  2,87 миллион түхэригтэ 382 кубометр шэлбэһэтэй модон хари орон руу ябуулагдаа. “Наушки” гэһэн Орос Уласай болод Хитадай хилэ дабадаг пунктээр 60 кубометр шэнэһэн, 322,1 кубометр нарһан гаргадаһан байна.

Иимэ гэмтэ ябадал гаргаһан хүнүүд заал һаа элирүүлэгдэжэ, уголовно харюусалгада хабаадуулагдаха. Энэ хуули бусын ябадалай түлөө олон жэлээр эрхэеэ хэһээгдэһээ гадна, 1 миллион түхэриг хүрэтэр яла түлэжэ магад, гээд тэмдэглэе.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Буряадай тамуужанай дурадхаһан гэрэл зураг