Хүдөө ажахы 29 jul 2020 337

Анхаралтай ябагты - автобус!

Байгша оной эхинһээ республика дотор автобуснуудай хабаадалгатайгаар харгын 30 гэнэ усал болоһон байна.

Эндэ нэгэ хүн наһа бараа, 57 хүн бэе тамираа гэмтээ, гээд Буряадтахи УГИБДД-эй мэдээсэнэ.

Ехэнхи ушарта, 17  гэнэ усалнууд жолоошоной зэмэһээ тохёолдоо.  Гэхэтэй хамта, хүн зониие Улаан-Үдэ хото соогуур иишэ тиишэнь зөөдэг автобуснуудай хабаадалгатайгаар 18 ушар,  нютаг руу зониие зөөдэг автобуснуудай дунда  2 ушар бүридхэгдөө. Гэнэ ушарнуудай дунда хоёр унаагай мүргэлдэхэдэнь олон гэжэ тэмдэглэе. Тиихэдэ, ябажа байһан автобус сооһоо хүнэй унаха болон харгы хүндэлэн гаража ябаһан хүнүүдэй автобусто даруулха ушарнууд олон.

Гүрэнэй автоинспекциин мэргэжэлтэдэй хэлэһээр, 1895 жолоошодые харюусалгада хабаадуулха тухай хэрэгүүд эрхилэгдээ. ЦАФАП түхеэрэлгын камеранууд харгын дүрим эбдэһэн 3132 ушар бүридхэһэн байна.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru