Хүдөө ажахы 16 oct 2020 417

Байгалай омоли хуули бусаар баригдана


Буряад Уласай Кабанскын аймагта хуули бусын аргаар омоли барижа байhан хүн баригдаба. Сагдаанаар энэ хүниие хоёрдохиёо барижа, дахин харюусалгада хабаадуулхамнай гээд тэмдэглэнэ.
Загаhа бариха түхеэрэлгын аргаар омоли баригдажа, 65000 түхэригэй гарза ушаруулагдаба. Энэ ябадалай түлѳѳ хоёр жэлээр эрхэеэ хэhээгдэхэ гү, али 500000 түхэриг яла түлэхэ тухай Ородой Холбоото Уласай Уголовно Кодексын 256-дахи хэhэгэй 1-дэхи пункт соо хэлэгдэдэг. Тиимэhээ гэмтэ ябадал эрхилhэн хүн сүүдэй шиидхэбэреэр зэмэеэ амсаха болоно.

Байгалай омолиин тоогой ехээр үсѳѳржэ эхилхэдэ, 2017 оной октябриин 1-hээ тэрэниие олзоборилхо ябадал болюулагдаhан гээд дахин hануулая.

Фото: yandex.ru