Хүдөө ажахы 22 dec 2020 563

Аян замдаа анхаралтай ябагты!

2020 оной арба нэгэн һарын туршада Буряад Улас дотор харгын 914 гэнэ ушар бүридхэгдөө.

Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр хамта дээрээ 1200 хүн бэеэ гэмтээ, 105 хүн наһа бараа.

Харгыда ушарһан гэнэ усалнуудые шүүмжэлхэдэ, унаануудай мүргэлдэхэ ушар олон байна. Тоосоото хугасаада иимэ 292 ушар бүридхэгдөө. Ябагаар ябаһан хүниие дайраха 227 ушар, харгыһаа хажуу тээшээ гаража, хүмэрхэ 135 ушар тоологдоно.  Тиин унаада дайруулһан ушарнуудай 40 % -  ябагаар ябаһан зоной өөһэдөө зэмэтэй байһаниинь тодорхойлогдоо. 35 ушарта хүнүүд һогтуугаар харгы хүндэлэн гаража байтараа, унаада дайрагдаа. 3350 хүн харгын дүримүүдые эбдэжэ, харюусалгада хабаадуулагдаа.

Һогтуу жолоошод 189 гэнэ ушар эрхилээ. 6 мянга табан зуун жолоошон үнэмшэлгэеэ жэл хахадай туршада сагдаанарта тушаагаа. 

 Үхибүүдэй хабаадалгатайгаар 142 харгын ушар боложо, 155 -ниинь гэмтээ, 7 наһа бараа. ЦАФАП-ай камерануудай ашаар административна харюусалгануудаар 414 мянган хэрэг эрхилэгдээ. Тэдэнэй 291 мянганиинь жолоошодой зэмые тодоруулжа, ялада унагааһан удхатай.

Харгын муу шанартай байһан шалтагһаа 339 гэнэ ушар болоо гээд мэргэжэлтэд хэлэнэ. Сагдаанар гол харгынуудай болон хото нютагуудай муу шанартай харгынууд тухай олон хандалга, бэшэгүүдые засаг баряашдата дамжуулжа, аргатай байгаа һаа харгы заһаха, шэнэлхэ хэрэгтэй гээд һанаата болодог.

«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар Буряадай аюулгүй байдал сахилгын инспекцидэ 2020 оной туршада патрульна 81 унаа, тэдэнэй тоодо «Шкода» түхэлэй 54 хүнгэн машина, «УАЗ Патриот» 27 унаа дамжуулагдаа. Автотранспортын техническэ байдал шалгаха 58 түхеэрэлгэ, харгынуудые барилгые, ашаглалгые хинан шалгаха аргатай 8 тусхайта хэрэгсэлнүүд абтаа юм.

 Харгын дүримүүдые сахиха талаар олон тоото һэргылэмжын хэмжээнүүд Буряад Улас дотор үнгэргэгдөө. Олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдтэй хамтадаа энэ шэглэлээр ехэхэн ажал ябуулагдаа. Хэдэн эмхинүүдтэй, яамануудтай хамтын түсэлнүүд бэелүүлэгдээ. Саашадаашье хани харилсаатайгаар олон түсэбүүд, хэмжээ ябуулганууд  үнгэргэгдэхэ  хараатай.

Фото: yandex.ru