Хүдөө ажахы 5 mar 2021 373

Мүльһэндэ тороһон уһан тодхор ушаруулна

Түнхэнэй аймагай Хойто Гол нютагай Хонголдой горхондо мүльһэн ехээр сугларжа, уһаниинь харгы руу  гараба. Ажаһуугшадай дуулгаһаар, аймагай түбтэй болон бусад нютагуудтай холбодог харгы дээгүүр уһан ехээр гаража, хүнгэн машинаар ябахань аргагүй. Хэдэн хүн горхон дээрэхи мүльһэ буталжа, уһа урдахуулхадань, нэгэ хэды болоод лэ тэрэнь халижа гараад, харгы тээшээ шааяна. Хэдэн жэлэй урда тээ эндэ хүүргэ баригдажа эхилээд, дүүргэгдэнгүй үлэшэһэн. Тиимэһээ горхо гаталха арга үгы болоһон зон ехэ һанаата болонхой. Хабарай ойртожо ерэхэдэ, уһан бүри ехээр урдажа, нютагта тулажа ерэхэнь.

Гэхэтэй хамта Бэшүүр тосхоной ажаһуугшад мүн лэ уһанда орохомнай гээд мэдээсэнэ. Һайб ехээр гаража, мүльһэн дээгүүр уһан урдажа, эндиһээнь халинхай. Горхо зайгаад, табан машина эльһэн асарагдажа, энди дээрэ адхагдабашье, тэрэнь уһанда абтажа эхилээ.

Фото: Бичура-инфо