Хүдөө ажахы 5 apr 2021 480

Кома тосхондо гэрнүүд уһанда абтаа

газаа дулаархада, хаа хаанагүй саһан ехээр хайлажа, горход задаржа, зарим нютагуудта уһан ехээр гаража, гэр байрануудта хүрэнхэй. 
Байгал шадарай аймагай Кома тосхоной Комсомольская үйлсөөр хэдэн гэрнүүд уһанда абтажа, хорёо соонь муухай уһанһаа гадна шалбааг тогтоо. Мотопомпын болон түймэр саралгын машинын аргаар 3200 кубометр уһан суглуулагдаа. 
Буряад Уласай онсо байдалай талаар яаманай, эрхэтэдые баталан хамгаалгын эмхиин мэргэжэлтэд тус тосхон ерэжэ, бодото дээрэнь ушарһан байдал хаража, саашадаа ябуулагдаха хэмжээнүүдые баталаа. Кома горхон дээрэхи мүльһэн буталагдажа, урадхалынь хуушан хэмдээ оруулагдаа. Тиигэжэ гэр байрануудта хүрэһэн уһанай хэмжээн 10 сантиметр доошоо буугаа. Энэ талаар саашанхи байдал мэргэжэлтэдэй хиналта доро абтанхай.

Фото: ГУ МЧС России по Бурятии