Хүдөө ажахы 7 apr 2021 891

​Буряад Уласай Зэдын аймагта үхэһэн адуу малай һэе хээрэ олдоо

© фото: Управление Россельхознадзора

Зэдын аймагта үхэһэн адуу малай һэе хээрэ талаар таража муудажа байба. Хоёр гүрэнэй хилэ дээрэ оршоһон Желтура һууринай, Булаг болон аймагай түб Петропавловка тосхонуудай шадар үхэһэн амитадай һэе олдоо.

- Энэ сошордомо үйлэ хэрэгээр мүрдэлгын ажал ябуулагдаа. Тэрэнэй удаа гэрэй амитадай эзэдынь элирүүлэгдэжэ, тэдэ 24 мянган түхэригэй ялада унаа. Хэрбэеэ гэрэй амитадай үхэбэлэнь, тусхай газарта абаашажа хаяаха, үгы гэбэл мүн лэ тусхайтаар шатаагдадаг юм, - гээд, Эрхүүгэй болон Буряадтахи Россельхоз-хиналтын хүтэлбэриин мэргэжэлтэд дуулгана.

Үхэһэн амитадай һэе хээрэ талада хэбтэхэдээ, аймшагтай элдэб үбшэ тараажа магад. Тэрэнэй үлэгдэлһөө амсаһан үнэгэн, шоно, шубууд баһал үбшэндэ хүртэхэдөө, дам саашань дамжуулха болоно ха юм. Малай эмшэд, үбшэнүүдые шэнжэлдэг мэргэжэлтэд тэдэнэй анализ абажа, ямар шалтагаанһаа амитад хосорооб гэжэ нэн түрүүн элирүүлдэг. Тиигэһэнэй удаа адуу малай һэе шатаагдаха, али хүдөөлүүлхэ гү гэжэ шиидхэбэри абадаг. 

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Управление Россельхознадзора