Хүдөө ажахы 8 apr 2021 785

​Хабарай мүльһэн хэбэрэг

© фото: rutube.ru

Сэлэнгэ мүрэнэй мүльһэн дээрэ хүүгэд наадажа байна гэжэ хотын нэгэ ажаһуугша Буряадай бэдэрэлгэ-абаралгын албанай утаһанда хонходожо дуулгаһан байна. Тэрэ дороо абарагшад тиишээ ошожо, дээгүүр дамжажа ябаһан үхибүүдые газарта буулгаһан байна. Уданшьегүй Мясокомбинат шадар Үдэ голой мүльһэн дээрэ багашуул наадана гэһэн мэдүүлгэ ороһон байна. Абарагшадай тиишэ хүрэжэ ерэхэдэнь, 7-8 наһатай хүүгэд хабарай хэбэрэг мүльһэн дээрэ гаранхайнууд, хайлажа, шааян урдажа байһан урасхал руу шулуу шэдэжэ байбад. Абаралга-бэдэрэлгын албанай мэргэжэлтэд багашуулда энэ сагта мүльһэн дээрэ гарахань ами наһанда аймшагтай гэжэ хэлэжэ, тэндэ наадажа огто болохогүй гэжэ ойлгуулаа.

Хабарай түрүүшын дулаахан үдэрнүүдэй эхилхэһээ холо урид, бэдэрэлгэ-абаралгын албанай мэргэжэлтэд арад зондо ойлгууламжын ажал ябуулдаг заншалтай юм. Тиигээд хэды хэлэ, боли жэл бүхэндэ хэбэрэг мүльһэн дээрэ гаража наадаха, бүри сүмэрхэ ушарнууд тохёолдодог. Нэгэ талаарнь хүүгэдые ойлгохоор ха юм даа. Тэдэнэр наадаһаар байтараа, тархяа эрьежэ, ойлгонгүй аюултай байдалда ороно. Хэрбэеэ хүүгэдые иигэжэ сагааруулаа һаа, ехэшүүлые юун гэжэ ойлгохоб?

Хүнэй боли, бү гара, аймшагтай сүмэрхэш гэжэ хэды хэлэһээр, бэшэһээр байтар, мүльһэн дээрэ гарадаагаараа гаража, ами наһанһаа хахасаһан ушарнууд тоогүй олон. Үбэл болохотой сасуу, һэргылһэн удхатай соносхолнууд телевизор, радиогоор ходол гаража байдаг. Хэды тиигэбэшье, жэлһээ жэлдэ иимэ ябадалнууд үсөөрнэгүй. Угайдхадаа, адууһа малшье энэ сагта мүльһэн дээрэ гарахагүй, тэрэнээ һайн ойлгожо байна. Һаяхана Байгал далай дээрэ томо ашаанай хоёр машиина сүмэржэ, нэгэниинь шэнгэжэ, байһыень абарагшад буулгажа үрдиһэн байна.

Мүльһэн дээрэ гарахадаа, нэн түрүүн өөрынгөө ами наһанда харша ябадал гарганат. Танай шэнгэжэ үхөөшье һаатнай, үлэһэн гэртэхиндэтнай хэды ехэ гашуудал гээшэб даа! Өөрынгөө түлөө һанаата болоогүйшье һаа, хажуудахияа хайрлыт!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Фото: rutube.ru