Хүдөө ажахы 2 sep 2021 351

​Улаан-Үдэдэ уһанда абтаһан хүнүүдтэ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Улаан-Үдэдэ уһанда абтаһан гэрнүүдэй ажаһуугшадта – хүн бүхэндэнь 10 мянган түхэригэй тэдхэмжээ үзүүлэгдэхэ. Энэ туһаламжа Буряад Уласай Засагай газарай 2007 оной сентябриин 10-да абтаһан «О Положении о резервном фонде Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» гэһэн 280-дахи тогтоолдо хараалагданхай.

Гэхэтэй хамта, тон шухала эд бараагаа бултыень алдаһан ажаһуугшадта – хүн бүхэндэнь 100 мянган түхэриг, зарим эд бараагаа алдагшадта – 50 мянган түхэригэй тэдхэмжэ түлэгдэхэ.

Хэды түхэригэй тэдхэмжэ түлэгдэхэб гэжэ онсо байдалай талаар комиссиин шиидхэбэреэр элирүүлэгдэхэ. Энэ комисси Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенков хүтэлбэрилнэ.

Сентябриин 1-эй үдэшын 20 сагай мэдээсэлээр, Улаан-Үдын «Судостроитель» болон «Весна» СНТ-нүүдтэ 8 гэртэ уһан шалаһаа дээшэ болоһон байна. Эдэ гэрнүүдтэй 35 хүн, тэрэ тоодо, 17 үхибүүд ажаһуудаг. Бүхыдө Буряадай ниислэл хотодо 75 участок уһанда абтанхай, энэ талаар мэдээсэл үдэр бүри шэнэлэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.

Источник: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан