Хүдөө ажахы 7 sep 2021 383

​Һүн сагаан горхон Буряадта урдаба

© фото: Закамна-инфо.24/7

Байгша оной сентябриин 3-да Буряадай Захааминай аймагай ажаһуугшад һүн сагаан үнгэтэй болоһон горхоной гэрэл зураг буулгажа, «Закамна-инфо» бүлгэмдэ толилһон байна.

Үнгэеэ хубилгаһан горхон хадаа Зэдэ голдо ородог юм.

«Закамна-инфо» бүлгэм хүтэлэгшэд тус гэрэл зураг аймагай захиргаанда болон дежурнэ-диспетчерскэ албанда дамжуулаа. Юундэ энэ горхон үнгэеэ хубилгааб гэһэн шалгалта үнгэргэгдэһөөр. Дүнгүүдынь үшөө толилогдоогүй. 

Источник: Закамна-инфо.24/7

Фото: Закамна-инфо.24/7