Ниигэм 9 aug 2023 168

Хүндүүлхэй асуудалда харюусаба

Буряад Уластамнай һүүлэй хэдэн жэлэй туршада хог бог суглуулдаг, илгадаг «Экоальянс» эмхи ажалладаг юм. Теэд энэ эмхидэ нютагаймнай ажаһуугшадай талаһаа ехэхэн асуудалнууд тобойжо гаранхай. Ушарынь гэхэдэ, «Экоальянс» саг соогоо ажаһуугшадай суглуулһан үлэгдэлнүүдые зөөжэ абаашанагүй. Долоон хоногой 2 дахин абаашагдажа байха аад, һараһаа үлүү сагай туршада бог шорой хүнэй хорёогой захада гү, али үлэгдэлнүүдые суглуулдаг амһартануудта үжэжэ, үнэр гаража байна.

Бэрхэшээлтэ энэ асуудалые аргынь оложо шиидхэхэ хэ­рэгтэй, үгы гэбэл, сугларһан богоо танай эмхиин үүдэндэ асар­жа ябталхабди, - гэжэ байжа хотын ажаһуугшад гомдол бэшэнэд.

Хүндүүлхэй энэ асуудалда «Эко-альянс» эмхиин захирал Дми­трий Дружинин можо нютагые хүтэлбэрилхэ түбтэ (Центр управле­ния регионом) харюусаһан байна.

- Бэрхэтэй энэ ушар юундэ тохёолдоо гээшэб?

- Оройдоо хүлеэгдээгүй бэрхэшээл гаража ерээ гэжэ хэлэхэ бай­наб. Ашаанай автомашинымнай жо­лоошод һүрэг һүрэгөөрөө ажалһаа болижо ябаа. Нэгэмүһэн иимэ олон жолоошод ажалһаа болихо гэжэ ойлгоошьегүй байгаабди. Июлиин 1-эй байдалаар, 70 ажалша­дай һууриин 17-ниинь сүлөө байгаа. Үлэһэн жолоошодой зарим зониинь амаралтада, али үгы гэбэл, үбшэлөөд байгаа гэе. Тиимэһээ жолоошод амаргүй ехээр дуталдаа. Эгээл энээнһээ боложо, ажаһуугшадайнгаа үлэгдэлнүүдые саг болзор соогоо гаргажа шадаагүйбди. Тэрэнэй ха­жуугаар аяншалгын хаһын эхилхэдэ, ондоо нютагуудһаа олоор айлшад буужа, Байгал далайн эрьедэ амар­на. Байгал далайн эрье зубшаад түбхинэһэн нютагуудта бог шорой суглуулдаг олон автомашинанууд эльгээгдэнэ. Нэгэ тээһээнь хороохо­до, нүгөө таладань хооһорно ха юм даа. Тиихэ мүртөө мэргэжэлтэдые бэдэржэ ажалда абанабди. Мүнөө 17 сүлөө һууринуудта 7 жолоошо­дые абанхайбди. Жолоошодойнгоо һарын салин 53 мянган түхэриг бо­лотор нэмээбди, харин бог шорой илгадаг үйлэдбэридэ ажалладаг мэргэжэлтэд 80 мянган түхэригһөө дээшэ мүнгэ һарын туршада олзобо­рилно. Ажалтай болохоёо һанаһан зондо манай «үүдэн сэлеэтэй».

- Хотын олон дабхартай гэрнүүдһээ хог абаашагдажа бай­гаа һаа, газар дээрэ түбхинэһэн модон гэрнүүдһээ нобшой ноо­хойнь һараһаа үлүү сагай туршада гаргагданагүй.

- Ажалай сагай хубаариин эбдэгдэһэнһээ боложо, иимэ ушар тохёолдоо. Жэшээнь, ажаһуугшад 10 сагта бог шоройгоо газаашань гар­гажа табидаг һаань, манай автома­шина үглөөнэй 07.00 гү, али 09.00 са- гаар абаашахаяа ерэһэн байжа ма­гад. Үлэгдэлнүүдые суглуулдаг тус­хай амһартануудые табибалнай, энэ бэрхэшээл шиидхэгдэхэ ёһотой.

- Саг соогоо үлэгдэлнүүдые абаашаагүй һэн хойноо ажаһуугшадтаа мүнгыень бусаа­ха гүт, али тэрэ түлбэринь ерэхэ һарануудаа хааха гү?

- Хэдэн үдэрэй туршада «Эко-альянс» эмхиин машинанууд ерэжэ, хог абаашаагүй гэжэ баталагдаһан ушар бии юм һаань, һарын туршада ажаһуугшадтай шэнээр тоосоо хэхэбди. Тиигэхын тула Автомобилистнүүдэй гудамжада оршоһон манай эмхидэ өөрөө ерэжэ хандахада, али үгы гэбэл, сахим аргаар мэдүүлгэ барихада болохо.

- Суглуулагдаһан үлэгдэлнүүд сагтаа абаашагдаа гэжэ хаанаһаа мэдэнэ гээшэбта? Хог абаашадаг машина ерэһэн аад, юушье абангүй хооһоор арилна гэжэ эрхэтэд гом­доно.

- Эгээл түрүүн ГЛОНАС хэрэглэ­жэ, бидэ шалганабди. Хэрбэеэ тиимэ ушарнууд тохёолдобол, тусхайтаар баталагдаһан видео, фото-зураг бай­балнь, бидэ өөрын мүрдэлгэ ябуул­хабди. Зэмэтэн ялада унаха болоно. Һүүлэй үедэ иимэ мэдүүлгэнүүд ба­лай ороногүй, хомор болонхой.

- Хог суглуулдаг амһартануудай захаар таража хэбтэһэн бог хэн суглуулха ёһотойб?

- Ашаанай машина дээрэ тээхэ үедэнь бутаржа унаһан хог бидэ суглуулжа абаха ёһотойбди. Ехэнхи ушарта амһартанууд дүүрэн, хажуугаарнь обоо хог ябталаатай байна. Хэдэн үдэрэй туршада «Экоальянс» хог абаашаагүй дээрэһээ иимэ ушар болоо һаань, бидэ өөһэдөө гаргаха болонобди.

- Хотын, мүн хүдөө нютагайшье ажаһуугшад «Экоальянс» эмхидэ хонходоходоо, мэргэжэлтэдтэй хол­боо барижа шаданагүй.

- Ажаһуугшадта утаһаар харюусажа байдаг таһагтамнай (колл-центр) үсөөхэн мэргэжэлтэд, амаргүй дутал­дана. Нютагаархидтаяа нягта харил­саатайгаар ажалаа зохёохо зорил­готойгоор мэргэжэлтэдээ олошо- руулха гэжэ шиидээбди. Дээрэһээнь нэмэжэ хотын гурбан тойрогуудта 3 шэнэ утаһа нээхэмнай.

- Хүн зоной ажаһуудаггүй хаягуудаар хог бог абаашаһанай түлөө мүнгэ түлэгты гэһэн мэдээсэлнүүд ерэнэ.

- Энэ хаягаар ажаһуудаггүйбди гэжэ баталбал, ямаршье үри шэри обоорхогүй. «Читаэнергосбыт» эм­хидэ хандажа, энэ хаягаар оршоһон гэртэ зайн гал хэрэглэгдэнэгүй гэжэ мэдээ асаржа үгэбэлтнай, мүнгэн нэ­хэгдэхэеэ болихо.

- Хэзээ хог богнай саг соогоо аба­ашагдадаг, нэгэ гуримтай болохонь гээшэб?

- Мүнөө хүдэлхэ мэргэжэлтэд ажалда орожо байна, үшөө тиихэ­дэ иигэһээр аяншалгын хаһа буу­рахадань, Байгал далайн эрьедэхи нютагуудта ажаллажа байһан зон Улаан-Үдэдөө хүдэлжэ эхилхэ. Тиихэдэ анханайнгаа хэбтэ орохобди гэжэ найданаб. Хүн бүхэнэй һанаа зобооһон асуудалда харюусахабди, энэ тохёолдоһон бэрхэшээлэй түлөө хүн бүхэнһөө хүлисэл гуйнаб.

«Экоальянс» эмхи ашаанай ма­шина жолоодохо эрхэтэй («С» кате­гория) зониие ажалда урина. Иимэ утаһаар холбоо барижа хандахада болоно: 319-000, 83012379195 (нэ­мэлтэ утаһан- 555,777).

Автор: Булат БАДМАЕВ