Ниигэм 18 aug 2023 366

Арадуудай хэлэнүүдэй арбан жэл

Бүхы дэлхэй дээрэ эмхидхэгдэжэ байһан үндэһэн арадуудай хэлэнүүдэй 10 жэлдэ Эрхүү можо хабаадажа, түсэбөө һаяхана дуулгаба.

2023-2032 оной хугасаада Эрхүү можын дэ­бисхэр дээрэ 50 гаран хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Эрхүү можын губер­натор Игорь Кобзевой мэдүүлһээр, жэл бүри буря­ад соёл, заншал һэргээн хүгжөөхэ талаар хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ. Мүн бусад бага тоото үндэһэ яһатанда гол анхарал хандуулагдаха.

Заншалта болоһон буряад арадай «Сагаалган», «Сурхарбаан» өөрын онсо һуури эзэлнэ.

Эрхүү хотын И.И. Молчанов-Сибирскиин нэ­рэмжэтэ номой санда ерэхэ намар «Буряад хэлэн – бултанда» гэһэн номой үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Мүн 2024 ондо энэл номой гуламтада «Сохраняя род­ное наречие» гэһэн буряад соёл, хэлэндэ хабаатай томо хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхэ гээд, эмхидхэг­шэд мэдүүлнэ.

Усть-Ордын буряад тойрогой дэбисхэр ажаһуудаг славян арадуудай соёлой «Жар- птица» гэһэн хэмжээн жэл бүри үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнэ. «Мирас» гэһэн фестивальда татаар угтайшуул дуратайгаар хабаадаха. Эвенк литээр шэнэ жэлые угталгын «Икэнипкэ» гэһэн һайндэр үргэн дэлисэтэй 2024 онһоо болгогдохо.

Иигэжэ Эрхүү можодо ажаһуудаг бага тоотой үндэһэн яһатад габшагай 10 жэлэй хэмжээ ябуулга­нуудта хабаадуулагдаха. «Край возле самого неба» гэһэн үзэсхэлэн тофалар угтай хүнүүдтэ зорюулаг­даха. Энэ хэмжээн 2025 ондо үнгэрхэ юм.

Источник: Усть-Ордын үнэн