Ниигэм 13 sep 2023 421

Нэгэ дахин түлөөд...

Сентябриин 6-һаа декабрь һарын 31 болотор иимэ ар­гаар Улаан-Үдэ хотын ямар­шье заха хүрэхэ болоно. Жэшээнь, Восточный һууринһаа Аэропорт хүрэхэ гэбэл, сэхэ тиишээ ошо­хо автобусой үгы һаань, хотын түб талмай дээрэ буугаад, саашаа он­доо ниитын унаада һуужа, замаа үргэлжэлүүлхэдэ болохо. Тиихэдээ түрүүн түлэһэн биледээ харуулха аргатайт. Тиигэхын түлөө biletavto. ru сайт руу орожо, билет худалда­жа абаад, удаань тэрэнээ «амилу­улха» хэрэгтэй. Биледээ «амилуул­хын» тула Рroezd03.ru cайт ороод, «Оформить» гэжэ тобшо дарахат. Эдэ бүхы «дабаануудые» амжал­татай дабажа гараа болболтнай, танай сахим шууданда мэдүүлгэ бэшэг ерэхэ. Оло дахин ябаха арга­тай билет танай банковска картада холбоотой байха болоно. Хоёрдохи гү, али удаадахи автобус ороходоо, тэрэ картаяа мүнгэ хуулан абадаг түхеэрэлгэдэ дахин няаха хэрэгтэй.

- Бодоод үзэхэдэ, абаһаар һайн юумэн нэбтэрүүлэгдэнэ даа. Харин үнэн дээрэ энэ тэрэ сайт орохош, тэрэ биледээ «амилуулхаш», тиигэ­жэ ядаһаар байтаршни, бууха саг хүрэжэ ерэхэ. Юрэдөө, ябан ошон, ойлгосотой болоно ааб даа, харин мүнөө юушье хадуужа абаагүйб, - гэжэ энэ һонин нэбтэрүүлгэ тухай автобусой буудалда зогсоһон эхэ­нэр хэлэнэ.

Хотын ямаршье захаһаа нүгөө талада үнэгүйгөөр хүрэхэ аргатай болобо гээшэбди.

- Хүн зонойнгоо тала бари­жа, мүнгыень алмалха гэжэ энэ түсэл зохёобо гээшэбди, - гэжэ Буряад Уласай унаа тээбэриин, элшэ хүсэнэй ба харгын ажахы хүгжөөлгын талаар сайд Алек­сандр Гоге хэлэбэ.

«Буряад үнэн» сониной мэдээсэлэй албан