Ниигэм 14 sep 2023 442

Тайгын эдир «эзэд»

Сентябриин 17 - ой модоной ажахын хүдэлмэрилэгшэдэй үдэр

© фото: БГСХА-гай зураг

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академидэ ой модо хамгаалгын мэргэжэлтэдые 2006 онһоо хойшо бэлдэжэ эхилһэн юм. 2010 ондо «Лесоводство и лесоустройство» гэһэн кафедрые түрүүшын оюутад дүүргээ. 13 жэлэй хугасаада 1 438 мэргэжэлтэд һуража гараа.

Анна Викторовна Денисенко оройдоол 5 жэлэй хугасаада ерээдүйн ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэдтэ багшална. Мүнөө һуралсалай жэлһээ тэрэ 1-дэхи курсын оюутадтай дуратайгаар хүдэлжэ эхилһэн байна.

- Һаяын үдэрнүүдтэ түрүүшынгээ танилсалгын хэшээлнүүдые үнгэргөөб. 50 гаран хүн оюутан боложо оробо. Хүн бүхэнтэйнь хөөрэлдэжэ туршааб. Ехэнхи үхибүүд өөрынгөө дураар манай академидэ иимэ мэргэжэлтэй болохо һанаатай байһанаа мэдүүлээ. Жэшээлбэл, үһэ заһагшын мэргэжэлтэй басаган ерээ. Гэртэхинь хуу барандаа ойн ажахыда хүдэлдэг байшоо. Тиимэһээ гэртэхинэйнгээ зүргэ шэлэһэнээ ойлгуулаа. Иимэ ушарнууд үсөөн бэшэ, - гэжэ кафедрын ахалагша багша Анна Денисенко хөөрэнэ.

Өөрөөшье Анна Викторовна олон ондоо газарта хүдэлһэн намтартай. Баһа түрэл гаралынь олоор ойн ажахыда хүдэлдэг байһан шалтагаанһаа энэ һалбарида бусаа. Хүдөө ажахын академидэ багшалхаһаа гадна Ой модоной уласай агентствын дэргэдэхи «Лесоресурс» гэһэн эмхи зургаанда хүдэлнэ.

- Бүхы Буряадай ой модоной 44 ажахытай нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлдэг. Отологдохо модоной газар хэмжэхэ, элирүүлхэ, модо тарилгын ажал ябуулха, модоной үрһэнүүдые бэлдэхэ гэхэ мэтэ уялгануудтайбди. Эдэ ажалнуудаа хөөрэлдэхэеэ ямар бэ даа ажахыда хонходоходоо, манай академи дүүргэһэн залуу мэргэжэлтэдтэй заал һаа дайралдашанаб. Бэе бэеэ дуулаһандаа баярлаад, хамтын ажал хэрэгнай түргөөр бүтэдэг. Үнгэрһэн долоон хоногой эхиндэ ажалдаа ерэн гэхэдэмни, мүнөө жэл дүүргэһэн оюутамни һуужа байгаа, - гэжэ Анна Викторовна баяртайгаар хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Удангүй нэгэ жэл болоод, залуу мэргэжэлтэдэй тоодо Зорикто Цыренов оролсохо. 4-дэхи курсын оюутан ахайнгаа заабаряар иишээ ороһон байна.

- Нэгэ сагта абамни Баргажанай ой модоной ажахыда ойн  харуулшанаар хүдэлһэн байна. Теэд ажалдань ошолсожо үзөөгүйб. 11-дэхи класста һуража байхадамни, үеэлэ ахамни эндэ һурадаг байһан. Ерээд лэ, ямар гоёб, һонирхолтой юумэ үдэр бүри мэдэжэ абанаб, хатарнаб, дууланаб, волейбол үдэр бүри нааданаб гэжэ байгаад хөөрэгшэ һэн. Тиигэжэ академи һурахаяа ерээб. Үнэхөөрөөшье, эндэ ехэ һонин байна, - гэжэ Зорикто Цыренов мэдүүлнэ.

Оюутад ганса ном үзөөд гарашана бэшэ, мүн элдэб хэмжээ ябуулгануудта хабаадана. Хабартаа, намартаа модо тарижа ургуулгын хэмжээндэ ябалсана. Гэхэтэй хамта оюутад хэдэн практика гарана.

- Ой модон хэр урганаб, хорхой шумуулда дарагдаа гү гэжэ шалгалгын ажал ябуулнабди. Мүн модон хэды жэлдэ урганаб, үндэр набтарыень хэдыб гэжэ элирүүлэн шэнжэлжэ һуранхайбди. Энэ ажал ябуулхын түлөө элдэб оньһон хэрэгсэлнүүдтэй танилсаабди. Нэгэ дахин 100 жэлдэ ургажа байһан модо обёоржо, суг хамта һурадаг Борис Тыхенов нүхэртэйгөө шэнжэлгэ хээбди. Шанар шэнжэеэ алдаагүй һайнаар ургажа байһаниинь гайхалтай байгаа, - гэжэ практика тухай оюутан мэдүүлнэ.

Ерээдүйн мэргэжэлтэд түймэрһөө ой модоёо хамгаалжа һурана. Буряад Уласай Тамирай болон залуушуулай бодолгын яаманай, «Ородой залуушуул» гэһэн эмхиин грантнуудта хүртэжэ, түймэр саралгын оньһон техникэ, хубсаһа хунар абтагдаа. Хажуугаарнь һайн дуратанай түб байгуулагдаа. Тиимэһээ БГСХА-һаа бэрхэ хүбүүд, басагадай урган гараһандань баярламаар.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: БГСХА-гай зураг