Ниигэм 18 oct 2023 600

​Сэлэнгын аймагай 100 жэлэй ойдо

 Сэлэнгын аймагhаа аяар 9 хамба ламанар гараhан түүхэтэй. Буддын ша­жанай заншалта Сангхын хүсэ оролдолгоор тэдэнэртэ зорюулhан субарганууд түрэhэн нютагтань бодхоогдоhон.

«Дампил Гомбоевой мүнхэ дурасхаалда байгуулагдаhан субарга Цайдамай хажууда оршоно. Эгээл тэндэhээ Тамчын дасан хүрэтэр тамиршад урилдаха», - гэжэ Сэлэнгын аймагай Захиргааниие хүтэлбэрилэгшэ Великтон Золтоев дуулгана. Бэлдэлгэтэй, эмшэнэй зүбшѳѳл абаhан хүн бүхэн энэ урилдаанда оролсохо аргатай юм. Тиигэхын тулада [email protected] хая­гаар мэдүүлгэеэ эльгээхэ хэрэгтэй. 14-hѳѳ дээшэ наhанай эдиршүүл, томошуул 6000-12000 метрэй зайда урилдана. Эхэнэрнүүд болон эрэшүүл амяараа гүйлдэнэ. Илангаяа 12000 метрэй зайда түрүүлhэн хүн тусхай шанда хүртэнэ.

Yглѳѳнэй 8.30 - 9.30 сагта урилдагшад бүридхэлдэ абта­на. 10 сагта нээлгын парадай удаа урилдаан захална. Yдын үеэр, 12.30 сагта шаг­нал барюулгын ёhолол болоод, сайлалган эхил­хэ юм. Бэеэ туршаха хүсэлтэйшүүл энэ урилдаанда оролсыт гээд, эмхидхэлэй хороон уряална

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА