Ниигэм 7 may 2020 673

​Холоhоо хүдэлжэ байхадаа...

Буряад Уластамнай хүдөө ажахын һалбарида ажал хэжэ амаа тоһодохо һанаатай зондо зорюулагдаһан мэдээсэлэй субаг You tube cоо байгуулагдаба.

Мүнөөдөө тэрээн соонь 5 зураглал бэлэн болоод толилогдонхой. Яажа зүбөөр саарһа дансаяа гуримшуулхаб, ямар туһаламжада хүртэхэ аргатайб, нэгэ килограмм сыр абахын тула хэды литр һүн хэрэгтэйб гэхэ мэтэһээ эхилээд, һонирхолтой мэдээсэлнүүд бии юм байна. Тус ажал Хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй болон онол аргын түбэй хүтэлэгшэ Аюна Цыренжапова суг хүдэлдэг нүхэдтэеэ хамта эмхидхээд, урагшатай ябуулжа байна.

- Холоһоо хүдэлжэ байха үедөө иимэ юумэ хэхэ гэжэ шиидээбди. Эндээ бидэ урагшатай ажахынуудай дүршэлыень олондо харуулха, хубаалдаха аргатайбди. Тиигэжэ һая эхилжэ байһан ажахынууд бэедээ хэрэгтэй тон ехэ мэдээ абаха аргатай. Харахаһаа байха бүри сэхэ холбоо барижа, үнэтэ заабаринуудыешье абаха аргатай болохо бэзэ, - гээд, Аюна Заяновна хөөрэнэ.

Энэ үбэлдөө «Олзын хэрэг эрхилэгшын үзэглэл» гэһэн һургуули гараад, богонихон сагай туршада шанар һайтай сыр буйлуулжа һураһан Дандар Галанов энэ зураглалай түрүүшын герой болоо. Залуу олзын хэрэг эрхилэгшэ хэжэ байһан ажалаа харуулаа, тодоор хөөрэжэ үгөө.

Олон харагшад ехэтэ һайшаагаад, бэедээ хэрэгтэй юумэ оложо абаа. Харахаһаа байха үшөө олон асуудал табина. Тиимэ, иимэ юумэ буулгажа харуулыт гэжэ һанамжаяа үлөөһэн уладшье олдоно.

Автор: Булат БАДМАЕВ