Ниигэм 27 apr 2020 595

​​Майн 9-дэ Улаан-Үдэ дээгүүр дайшалхы СУ-30СМ гэhэн дүрбэн истребитель ниидэхэ

Майн 9-дэ Улаан-Үдэ дээгүүр дайшалхы СУ-30СМ гэhэн дүрбэн истребитель ниидэхэ. Апрелиин 28-29-эй, майн 7-до үдэрэй 12-13 сагта үдэрнүүдтэ туршалганууд үнгэргэгдэхэ гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захигаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо – яhатан хоорондын харилсаануудай болон эрхэтэдэй үүсхэл хүгжөөхэ талаар хорооной хүтэлбэрилэгшэ Михаил Харитонов дуулгаба.

Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо дашарамдуулагдаhан федеральна болон уласай хэмжээ ябуулгануудта бэлэдхэл Буряадта хэгдэнэ.

- Ветерануудай эмхинүүдэй хандалгаар гүрэнэймнай Юрэнхылэгшэ Илалтын парад хойшолуулха тухай шиидхэбэри абаhан байна. «Хэтэ мүнхын жагсаал» гэhэн бүхэроссииин хүдэлөөн ондоо хэмжээндэ эмхидхэгдэхэ, мүнөө энэ асуудал шиидхэгдэнэ. Буряад Уласай Толгойлогшын үүсхэлээр, «Гордость Бурятии» гэhэн сайтда Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадаhан ветеранууд, ара талын хүдэлмэрилэгшэдэй гэрэл зурагуудые ажаhуугшаднай толилно. Майн 9-дэ эдэ гэрэл зурагууд уласай телесубагуудаар харуулагдаха, - гэжэ Михаил Харитонов хэлэбэ.

Коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэгүйн талаар абтаhан хизаарлаhан хэмжээнүүдhээ боложо, Илалтын hайндэртэ зорюулагтаhан хэмжээ ябуулганууд тон үсөөн эмхидхэгдэхэ гэжэ Михаил Харитонов нэмэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг