Ниигэм 22 apr 2020 743

​Илалтын парад хойшолуулагдаба

Гүрэнэймнай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Илалтын парадай болон Хэтын жагсаалай хойшолуулагдаһан тухай «Россия 24» теле-субагаар соносхоо. Мүнөө жэл майн 9-дэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда Илалтын 75 жэлэй ой гүйсэхэнь. 

«Һайндэр болотор һараһаа бага саг үлөө. Майн 9 – бидэндэ эгээл нангин һайндэр. Гэбэшье хүн бүхэнэй ами наһан сэнтэй. Тиимэһээ аюулай ехэ һэн тула һайндэртэ бэлдэхэ эрхэгүйбди», - гэжэ юрэнхылэгшэ Аюулгүйн зүблэлэй гэшүүдтэй зүблөөн дээрэ ойлгуулаа. 

Бэлдэлгын ажал федеральна хэмжээндэшье, мүн можо нютагуудташье эртээнһээ эхилһэн гэжэ Владимир Владимирович тэмдэглээ. Теэд манай гүрэндэ коронавирусай дэлгэрхэ аюулай дээдэ туйл үшөө дабагдаадүй. «Тиимэһээ хамгаалалтын сайдта, хүсэнүүдэй албан зургаануудай хүтэлбэрилэгшэдтэ, засагай зургаануудта Улаан талмай дээрэ сэрэгэй парадта болон можо нютагуудтахи парадуудта бэлдэлгэ хойшолуулхые даалганаб», - гэжэ юрэнхылэгшэ хэлээ. 

Илалтын парадта бэлдэлгэ урда үдэрынь болюулагдаа юм. Сэрэгшэд болон техникэ алба хэдэг газарнуудтаа бусажа байна. Хэзээ үнгэргэгдэхэб – коронавирустай холбоотой саашанхи байдалһаа дулдыдаха. 

Энээнһээ урид ветерануудай эмхинүүд Москвада Илалтын парадые хойшолуулха тухай юрэнхылэгшэдэ хандаһан байна. Тэдэнэй һанамжаар, хэмжээ ябуулга хабаадагшадай болон айлшадай бэеын элүүртэ аюултай. Хандалгада ветерануудай 12 эмхиин хүтэлбэрилэгшэд, тэрэ тоодо Россиин геройнуудай эблэлэй хүтэлбэрилэгшэ Владимир Шаманов, Сэрэгэй дарганарай клубай түрүүлэгшэ Анатолий Куликов, Москвагай Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагшадай болон инвалидуудай олониитын эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Иван Слухай гэгшэд гараа табяа. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг