Ниигэм 12 feb 2020 1308

​​«Хонидой нооһон хара бараан»

Алексей Жилинэй гэрэл зураг

«Манай Буряад орон». Иимэ нэрэтэй ехэ хурал үнгэрһэн гарагай 7-до Улаан-Үдэдэ үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрбэ. Дүн хамта хоёр мянга шахуу зон тамирай ехэ ордон дотор суглараа. Тиихэдэ телевизорэй ба гар утаһанай сэнхир экрануудта нэнгэһэн һонюуша олониитэтэеэ хамта яһалахан олон хүнүүд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон засагай түлөөлэгшэдэй дэлгэһэн ажалай дүнгүүдые ехэ анхаралтай соносоо, хубиин сэгнэлтэ үгөө.

Гол элидхэлнүүдэй һүүлдэ үрэ ехэтэй зүблөөн-хөөрэлдөөнүүд дэлгэрээ. Яагаад һургуулиин һуралсал хүгжөөхэб, байшан гэрнүүдые эрилтэ ехэтэйгээр барихаб, олзын хэрэг ашагтайгаар эрхилхэб, мал адууһаяа шэнэ маягаар аад, хоол болгожо хэрэглэһэн зондо харша нүлөөгүй байхаар үсхэбэрилхэб, эмнэлгын һалбари шэнэ шатада гаргахаб, ниислэл хотоёо утаа уняаргүй болгохоб, олониитын оршондо тамирай зүйлнүүдые дэлгэрүүлхэб, харгы зам муутай нютагуудаа хүгжөөхэб г.м. олон асуудалнууд табигдаа. Засаг зургаанай мэргэжэлтэд, сайдууд орлогшонортоёо, улас түрын хүтэлбэрилэгшэд, ниитэ ажаябуулагшад, олзын хэрэг эрхилэгшэд, юрэ һанаа зобогшод ганзага ниилэн, үдэрэй туршада ажаллаа. Хабаадаһан зондо ехэ һонин, хурал дэлгэһэн зондо аша үрэтэй, дотороо али энэ-тэрэ хэсүү шиидхэбэритэ асуудал бөөмэйлжэ ябаһан хүндэ нүлөө элбэгтэй уулзалга боложо шадаа.

Баир Шираповай гэрэл зураг

Гол түлэб тус хэмжээнэй эрхим шанар, минии һанахада, зарим зүблөөнэй талмайнууд дээгүүр тон харша хараа бодолтой, энэ-тэрэ шахардуу асуудал шиидхэлгэдэ олонһоо ондоо бодолтой, тиихэдэ Facebook юртэмсэдэ хёморолдоод абадагшье уладууд тулалдашоо. Юрэл адаглажа, анхаржа ябахада, гайхалтай һонин байдал тогтоо.

Баир Шираповай гэрэл зураг

Урда долоондо Аха албан хэрэгээр гаража ябаһан аад, ажалдамни айлшаар ороод гараһан мэдээжэ эрдэмтэн, буряад үүлтэртэ мал бусаажа ябагша Һасаранай Булад ахатан иигэжэ адаглаад гараа һэн: «Улаан- Үдэһөө зүүлжээ оршоһон аймагуудаар, Хори хүрэтэр шахуу (150-яад модо) талада бэлшэжэ ябаа хонидой арһан үргэлжэ хара бараанаар үзэгдэнэ. Тиихэдэ ниислэлһээ баруулжаа, урдуур байгша аймагуудаар тиимэ юумэн үзэгдэнэгүй. Тиимэһээ энэ үбэл хотоорхиниие туляаһан утаан тортог һалхи һэбшээндэ туулган, зүүлжээ тунана».

Магад, үнгэрһэн хуралай али нэгэ аша үрэнь тус байдал болюулжашье болохо гэжэ найдагдана.