Ниигэм 29 may 2020 334

​Буряад Уласай байгуулагдаhан үдэр онлайн-үзэсхэлэн, тоглолто, амаршалганууд эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласай соёлой, ниигэмэй хамгаалгын болон болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманууд хамта онлайн-хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэгдэхэ.

Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түб уoutube-каналдаа майн 30-да үдэрэй 15 сагта «Пою мою республику» гэhэн тоглолто харуулха.

Буряад-Монгол АССР-эй байгуулгада зорюулагдаhан үзэсхэлэн Буряад Уласай Үндэhэтэнэй номой сангай сайтда харахаар.

Уласай хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой сангай онлайн-талмайда Дулгар Доржиевагай зохёохы ажалда зорюулагдаhан үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Эндэл уласай түүхэ шудалагшад, hонирхогшод онлайн-мүрысөөндэ хабаадаха аргатай.

Буряадай ажаhуугша бүхэн Буряад Уласай тугтай гэрэл зурагаа буулгажа, мүрысөөндэ хабаадаха аргатай. Гэрэл зурагуудаа lumbunova.g@govrb.ru гэhэн хаягаар утаhаяа болон нэрэ, обогоо бэшэжэ,эльгээхэ хэрэгтэй.

Буряад Уласай үдэр 2017 ондо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тогтоолоор байгуулагдаа гэжэ hануулнабди. 1923 оной майн 30 Бүхэроссиин Президиумай тогтоолоор БМАССР байгуулагдаhан юм.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг