Ниигэм 29 may 2020 463

​​Буряадай хүдөө ажахы эрхилэгшэд федеральна тэдхэмжэдэ хүртэхэ аргатай

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахын талаар орлогшо Даба-Жалсан Чирипов Хяагта аймагаар албан газараар ябажа, хабарай тарилгын ажал шалгаба. Эпидемиологиин талаар шахардуу байдалай тохёолдобошье, хабарай ажал саг соогоо хэгдэнэ гэжэ сайд тэмдэглэбэ.

- Мүнөө хүдөө ажахы эрхилэгшэдые дэмжэхэ шухала, - гэжэ Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин хүдөөажахын байдалаар майн хандалгадаа хэлэhэн байна.

Буряадай ажахынууд эршэтэйгээр ажалаа ябуулбашье, шиидхэхэ асуудалнууд олон. Даба-Жалсан Чириповай хэлэhээр, Хяагта аймагта хүдөө ажахын техникэ хуушаранхай. Тиимэhээ техникэ шэнэлхэ талаар гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ арга бии. Иимэ дэмжэлгэдэ Цыремпил Аюшеевэй ажахыда хүртэхын дурадхагдаа. Тус ажахы мал үсхэбэрилжэ, орооhото ургамал таридаг юм.

Бүхыдөө Хяагта аймагта хүдөө ажахын газарай талмай 199,2 мянган гектар юм, тэрэнэй таряалан - 59,3 мянган га, сабшалан – 17,9 мянган га, бэлшээриин газар - 120,8 мянган га.

Аймаг дотор хүдөөажахын гурбан үйлэдбэри, фермерскэ 75 ажахы, 5803 ЛПХ, 3 СПоК, эдеэ хоол буйлуулдаг, болбосоруулдаг 23 эмхи ажалаа эрхилдэг юм.

2019 ондо Хяагта аймагай агропромышленнэ комплекс дэмжэлгэдэ 52376,4 мянган түхэриг hомологдоо: тэрэ тоодо федеральна бюджетhээ - 30958,0 мянган түхэриг, Буряад Уласай бюджетhээ - 21418,4 мянган түхэриг.

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг