Ниигэм 27 may 2020 511

​Ивалгын дасанай сэсэрлиг

Буянта hарын үедэ Ивалгын дасанда модо, бургааhа тариха хэмжээ ябуулга эхилээ. Энэ үйлэ хэрэгтэ гансашье Буряад Уласай бэшэ, харин Ородой Холбоото Уласай бусад можо нютагуудай ажаhуугшад хабаадаха дуратайгаа мэдүүлээ. Энээн тухай Ивалгын дасанай мэдээсэлэй албан Instagram хуудаhандаа дуулгаhан байна. 

Ивалгын дасанай шэрээтэ лама Аюр Цырендылыковэй үүсхэлээр, дасанай хойто талада ажаhуугшад рябина, мойhо, үлир, вишни асаржа тариха аргатай. Саашадаа энэнь ургажа, Будда бурханай түрэhэн Лумбини гэжэ газарай тужын hүлдэ - ехэ гэгшын сэсэрлиг болохо гэжэ дасанда тэмдэглэбэ. 

- Ивалгын дасанай уряа дэмжэжэ, ламанартай хамта модо тариhан хүнүүдтэ баяр хүргэнэбди. Засаг лама Баясхалан Тумутовай тэмдэглэhээр, Буряад Уласай аймагуудhаа болон Ород гүрэнэй бусад хотонуудhаа хүнүүд хонходоно. Дасанhаа холо ажаhуудаг хүнүүдэй дэмбэрэлтэ энэ хэрэгтэ хабаадалсаха арга засаг лама олоно, - гэжэ дасанай мэдээсэлэй албанда дуулгаба. 

Модо, бургааhа тарилгада хабаадаха дуратайшуул Буддын шажантанай буянта «Сага Даваа» hарын үедэ дэмбэрэлтэ хэрэг үйлэдэхэ аргатай. «Энэ hарада үйлэдэhэн hайн хэрэгүүдэй буян зуу мянган дахин арьбадхаха, - гэжэ ламанар тэмдэглэнэ. Модо тариха талаар асуудалнуудаар дасанай засаг лама Баясхалан Тумутовтай +7-924-458-14-45 гэhэн утаhаар холбоо барихада болоно. 

Гэрэл зураг фейсбук Дацан Сангха