Ниигэм 26 may 2020 625

​​2020 оной гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушааха үдэрнүүд элирхэйлэгдээ

Байгша ондо гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушааха талаар түсэб ЕГЭ болон дээдэ hургуулида орохо талаар эмхинүүд хоорондын суглаанда табигдаба.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тэмдэглэhээр, ЕГЭ тушаалга июниин 29-hөө эхилхэ. Июниин 29-30-да уридшалhан туршалгын шалгалтанууд эмхидхэгдэхэ.

«Июниин 29-30-да туршалгын шалгалта үнгэргэхэ гэhэн шиидхэбэри абтаа. Тиигэжэ ажал гуримшуулагдажа, hурагшад гүрэнэй шалгалта тушаахадаа, айнгүй байха», - гэжэ гэгээрэлэй сайд Сергей Кравцов хэлэбэ.

Роспотребнадзор болон Рособрнадзорой дурадхалнуудаар, ЕГЭ июлиин 3-hаа hурагшад тушаажа эхилхэ. Энэ үдэр үхибүүд географи, уран уншалга болон информатика тушааха. Июлиин 6-7-до ород хэлээр ЕГЭ тушааха, 10-да – тоо бодолго, июлиин 13-да түүхэ болон физикэ, июлиин 16-да – обществознани болон хими, июлиин 20-до – биологи болон хари хэлэнүүдэй (бэшэмэл шата), июлиин 22-23-да хари хэлэнүүдэй (сээжээр) тушааха. Июлиин 24-25-да шалгалта тушааха нэмэлтэ үдэрнүүд хараалагданхай.

Али нэгэ шалтагаар июль hарада ЕГЭ тушаажа шадахагүй hаа, август hарада нэмэлтэ үдэрнүүд хараалагданхай. Августын 3-да географи, уран зохёол, информатика, биологи, түүхэ болон хари хэлэнүүдые сээжээр hурагшад тушааха, августын 7-до – обществознани, химии, физикэ, тоо бодолго, хари хэлэнүүдэй бэшэмэл шата. Августын 8-да hуралсалай бүхы предмедүүдээр тушаагдаха гэжэ хараалагданхай.

Дээдэ hургуулида оюутадые абаха хаhа тухай хэлэхэдээ, ехэ hургуулинуудай захиралнуудай эблэлэй дарга, МГУ-гай захирал Виктор Садовничий иишэжэ тэмдэглэбэ: « Оюутадые абаха талаар хоёр шата үнгэргэхэ бидэндэ ехэ шухала, тиимэhээ дээдэ hургуулинуудта энэ талаар бүхы ажал хэгдэхэ. Тиихэдэ hуралсалай хаhа сентябриин 1-hээ эхилхээр түсэблэнэбди».

Байгша ондо дээдэ hургуулида орохол hурагшад ЕГЭ тушааха гээд hануулнабди. Бэшэ hурагшадта абаhан сэгнэлтэнүүдээр аттестадаа абаха аргатай.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албан