Ниигэм 20 may 2020 810

​Аха, дүүгэй анхарал

Монголдохи Россиин эрдэм ба соёлой түбэй захирал Амгалан Базархандаев хандиб хүлеэн абаба

Аха, дүү арадтаа нигүүлэсхы сэдьхэлһээ туһаламжа хүргэхэ хүсэлтэйгөөр хүршэ Монгол ороной ажаһуугшад элдэб арга хэмжээнүүдые үүсхэнэ. Урда долоон хоногто Сэлэнгэ аймагһаа Буряад Уласай Засагай газарай хаягаар эмнэлгын масканууд ерээ һэн. Харин энэ удаа Улаан-Баатар хотын 52-дохи дунда һургуулида ород хэлэ гүнзэгырүүлэн үзэдэг 42 һурагша ангиингаа багша Б.Тунгалагтай хамта, мүн энэл һургуулида ород хэлэ заадаг 15 мэргэжэлтэн 225 мянган монгол түхэриг суглуулжа, тэрээгээрээ маскануудые абажа хандиблаба. 

Монголдо Россотрудничествын түлөөлэлгэтэ газарай хүтэлбэрилэгшэдтэ тус һургуулиин 6-дахи ангиин һурагша Б.Буянхишиг суг һурадаг нүхэдэйнгөө болон багшанарайнгаа зүгһөө 500 эмнэлгын маска дамжуулаа. 

Энэ хандибһаань гадна, монголшуудай суглуулһан үшөө 62 мянган маска майн 22-то Ород гүрэнэй хилэ гаталжа, зорюулагдаһан газартаа хүргэгдэхэ. Энээн тухай Улаан-Баатар хотодохи Россиин эрдэм ба соёлой түбэй мэргэжэлтэд дуулгаба. 

Гэхэ зуура Монголой Халдабарита үбшэнгүүдые шэнжэлгын түбэй майн 19-дэ мэдээсэһээр, хүршэ гүрэн дотор бүхыдөө коронавирусаар үбдэхэ 140 ушар бүридхэгдөө, үбшэнһөө улам наһа бараһан хүн үгы. Мүнөө дээрээ 114 хүн эмшэлүүлжэ байна, үшөө 182 хүн тусхай ажаглалта доро абтанхай. 

- Майн 18-да 367 хүниие, тэрэ тоодо Халдабарита үбшэнгүүдые шэнжэлгын үндэһэтэнэй түбтэ байһан 8 үбшэнтэниие, мүн ашаанай томо унаагаар Ород гүрэнһөө бараа зөөдэг 27 жолоошониие дахин шалгабабди. Тэдэнэй дунда коронавирус халдаһан нэгэшье хүн байбагүй. Мүн эдэгэһэн зоноймнай тоо 26 хүрэбэ, - гэжэ Монголой Халдабарита үбшэнгүүдые шэнжэлгын үндэһэтэнэй түбэй захирал Д.Нямхүү мэдээсэнэ. 

Юрэнхыдөө, Монгол Уласта коронавирусай талаар эрхэ байдал яһала тогтууритай байһанаа, майн 13-да манай гүрэнһөө бусаһан бүлэг эрхэтэдэй дунда аяар 56 үбшэнтэн элирүүлэгдэшөө бшуу. Харин нютаг дээрээ байгаад, коронавирус халдаха ушарнууд Монголдо тон үсөөн. 

Гэрэл зураг entralasia.media