Ниигэм 17 jun 2020 353

Энэ зундаа хаана амархабта?

Энэ зундаа хаана амархабта гэжэ хүн зонһоо асуухадам, тэдэниие баһаһандал болошоо гү даа. Хэды тиигэбэшье зунай амаралтые хэншье болюулаагүй – амарха дуратайшуул ямаршье сагта байгаа, байхашье

Энэ зундаа хаана амархабта гэжэ хүн зонһоо асуухадам, тэдэниие баһаһандал болошоо гү даа. Хэды тиигэбэшье зунай амаралтые хэншье болюулаагүй – амарха дуратайшуул ямаршье сагта байгаа, байхашье.

Тоо бүридхэлэй албанай мэдээсэһээр, Буряадай олон ажаһуугшад хари гүрэнүүдтэ амарна гээшэ. Монгол, Хитад, Таиланд – эгээл дуратай амаралтын газарнууд. Мүн тиихэдэ Вьетнам, Турци, Абхази гүрэнүүдые баһа шэлэдэг. Мадагаскар, Шэнэ Зеланди, Маврики ошоһон хүнүүдшье дайралдана.

Зундаа хаана амархабта гэжэ асуухаһаа гадна уулзаһан хүнүүдһээнь хаана амарха дуратайень, сэдьхэлдэнь хадуугдаһан амаралта тухай һонирхобобди.

Елена Мохосова, Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй театрай дуушан, Пётр Чайковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй колледжын багша:

- Коронавирус үбшэнэй һүжэрһэнһөө боложо, амаралтымни болзор һэлгэгдээ. Тиимэһээ бүхы сагаа Улаан-Үдэдөө үнгэргэхэб. Юуб гэхэдэ, театртамнай эртээр амаралтада эльгээгээ. Июлиин 5-да ажалдаа гараха ёһотойбди. Мүн хүгжэмэй колледждо зунай халаанай шалгалтануудые тушаалган болоно, июниин түгэсэтэр үргэлжэлхэ. Өөрымни хоёр оюутан һуралсалаа дүүргэжэ байна.

Урда жэлнүүдтэ холо ойгуур гэр бүлөөрөө амарһан байнабди. Хитадай Байдахэ, Испаниин Барселона болон бусад газар дайда хараһандаа баяртайб. Мүн Буряадайнгаа нютаг нугануудаар амарһанаа ходо һанадагби. Ажалайшье хэрэгээр холо ойрын гүрэнүүдээр, Ородой можо хизаарнуудаар ябаһан байнаб.

Түрэл Түнхэн нютагайнгаа Аршаан, Хонгор Уула, Жэмһэг болон бусад һаргама һайхан газарнуудаар ябажа, хүсэ шадал ородогби. Ой модоор ябажа, һархяаг, жэмэс суглуулхада, ямар гоёб даа!

Бальжи Базаров, Захаамин аймагай хасагуудай атаман:

- Мүнөө жэлдэ амаралтынгаа үедэ Захаамин болон Сэлэнгэ аймагуу- даар ябажа амарха һанаан байна. Селендума тосхоной түүхэтэ газарнууд­тай танилсахаар хараалнаб.

Эгээл амарха дуратай газарнуудые абаһаар нэрлэжэ шадахагүйб. Бидэшни, ажалда дуратайгаар хүмүүжүүлэгдэһэн хүнүүд, хэрэгээ бүтээжэшье ябаһанаа амаралта шэнгеэр һанадагбди. Хасагуудай дайшалхы- тамирай “Сполох” наадануудта жэл бүхэндэ Захааминайнгаа хүүгэдээр ошохош. Тэрэ наадан ондо ондоо аймагуудта үнгэргэгдэдэг. Тиимэһээ уласайнгаа баялиг хаража, үзэжэ байхада, һайн гэжэ һанагшаб.

2019 ондо кадет үхибүүдээр “Смена” гэһэн бүхэроссиин амаралгын түбтэ ошообди. Мүнөөшье тэрээниие эли һанадагби.

Александр Фарфутдинов, Хяагта аймагай һунгамал:

- Хяагтын Адагта байдаг эжы абынгаа зохёоһон гэртэ заншалта ёһоороо зундаа амардагби. Мүнөөшье эжымни тэндээ ажаһуудаг. Сэлэнгэ мүрэнэйнгөө эрье дээрэ гоёор амархаш, шунгахаш, загаһашалхаш. Мииншье эндэхи хада уулаар абирхадаш, бэе махабадта туһатай.

Мүнөө жэлдэ Байгал далайн эрье дээрэхи Лиственичное һууринда аханартаа ошохо гэжэ түсэблөөд байнаб. Энэ үбшэнһөө боложо, һанаһандаа хүрэхэ гүб, али үгы гү - мэдэнэгүйб.

Халхын Голдо илалтын туйлагдаһаар 80 жэлэй ойн баярта хабаадалсаа һэм. Монголдо ехэ хүндэмүүшэ зон ажаһуудаг. Жэлэй дүрбэн сагта тиишээ ошожо, зайгаад ерэхэ һанаан хүрэдэг.

Туяна Дашицыренова, Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин багша:

- Мүнөө зундаа Байгал далай болон Түнхэн ошохоор түсэблэһэн байнаб... Теэд болохо юм гү?

Үнинэй гэр бүлөөрөө хамта амараагүйбди. Хүгшэн эжы абатаяа, аха дүүнэртэеэ сугтаа уулзахада, гоё бшуу.

Эрдэм Митапов, Надым хотодо вахтаар хүдэлдэг:

- Аяар юһэн һарын туршада хойто зүгтэ хүдэлһэнөө ерээд ябанаб. Сэлэнгэ аймагай түрэл тоонто Ноёхондоо заал һаа ошохоб. Гурбалжанай аршаан бэе махабадта һайн нүлөө үзүүлдэг. Тэндэхи шабар бэедээ түрхихэдэшни, яһа мүсэшни бүхэ болохо. Мүн аршаан уухадашни, уушханда һайн.

Жэл бүхэндэ Ивалгын дасанһаа баруулжаа оршодог Халюутын аршаанда хэдэн хоногоор ошодогби. Энэшье удаа тиишээ залажа, амтатай аршаан уужа баясахаб.

Батор Дондоков, 40 наһатай, хубиин хэрэг эрхилэгшэ:

- Би хари гүрэнүүдээр зайжа амарха дуратайб. Жэл бүхэндэ ямар бэ даа нэгэ гүрэн гарахаш.

Буряадтаа, Ород гүрэндөө амархашье байгааб. Теэд манай эндэ амархада, ехэ үнэтэй. Олонхи хүнүүдтэ тиимэ ехэ мүнгэн үгыл даа. Нэгэ-хоёр үдэрөөр ошобол, тааруу. Энээниие амаралга гэхэдэ, алдуу болохо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ