Ниигэм 17 jun 2020 229

​Буряад Уласта хүүгэдэй зунай амаралтын халаан мүнөөшье ажалаа эхилхээр бэлэн

© фото: Борис БАЛДАНОВ

Июлиин 1-дэ эхиеэ абаха хүүгэдэй зунай амаралтын халаан дахяад хойшолуулагдаба. Шэнэ болзор августын 1 гэжэ мэдээсэгдээ. Хэды тиигэбэшье Арадай Хуралай һунгамалнууд хүүгэдэй амаралга болон элүүржүүлгэ яагаад эмхидхэгдэхэб гэжэ һаяхана шалгаһан байна.

Үхибүүд нажартаа ганса элүүржүүлгын лагерьнуудта амарнагүй ха юм. Тэдээндэ һуралсалай гуламтын дэргэдэ тусхай талмай байгуулагдана. Зарим хүүгэд хотын амаралгын паркнууд соо сэнгэхэ дуратай. Загорск һууринда оршодог Дарма Жанаевай нэрэмжэтэ сэнгэлгын паркда бэелүүлэгдэжэ байһан ажалтай һунгамалнууд танилсаа.

Мүнөөдэр паркнууд хэды нээгдэбэшье, тусхай тренажёрнуудтай талмайнуудта наадахань хоригдонхой. Энэ ушарта багахан хүбүүд, басагад яаха болоноб гэһэн асуудал гараадхина. Тэдэниие ходо гэртэнь һуулгахын аргагүй. Тиимэһээ үхибүүд үйлсөөр гүйлдэжэ, элдэб хаягдаһан барилганууд дээгүүр харайлдана.

Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковецэй хэлэһээр, энэ ушарта тусхай болзор тогтоохо хэрэгтэй.

- Загорск һууринда дүрбэн һургуули, хүүгэдэй хэдэн сэсэрлигүүд тоологдоно. Тэдэнэй хамтаран, талмай дээрээ үхибүүдые оруулха бүридэл тогтоогоо һаань, һайн байгаа. Үхибүүд элдэб газараар гүйлдэхэгүй һэн. Мүн гэртээ компьютер, телефон дээрэ нюдөө һалгаажа, бүхэли үдэрөө һуухагүй һэн, - гэжэ Игорь Марковец хэлэнэ.

Гэхэ зуура Буряад Уласай Засагай газарта болон Улаан-Үдэ хотын захиргаанда зунай амаралта үнгэргэхэ тусхай программанууд зохёогдонхой.

- Соёлой һалбариин, зугаасуулгын түбүүдэй мэргэжэлтэд хотын талмайнууд дээрэ гаража, үхибүүдээр наадаха, һамааруулхаар бэлэн болонхой. Мүнөөшье ошогты гээ һаа, гарахал даа, - гэжэ Улаан-Үдэ хотын захиргаанай соёлой таһагай хүтэлбэрилэгшэ Ирина Ковалёва хэлэнэ.

Мүнөө сагта онлайн аргаар лагерьнууд нээгдэжэ эхилэнхэй. Байгаали хамгаалгын, Эсэгэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгын болон бусад шэглэлнүүдээр тэдэ хүдэлнэ гээд хэлэлтэй.

- Үхибүүдые һонирхуулхын тула бидэ ДОСААФ-тай хамта мотоциклын секци нээхэеэ түхеэржэ байнабди. Зургаан мотоцикл худалдажа абаабди. Мүнөөшье нээгдэхэ аргатайбди, - гэжэ һоригшо Сергей Панченко мэдүүлнэ.

Арадай Хуралай һунгамалнууд болон Загорск һууринда ажаһуудаг зон эндэхи стадиондо һанаагаа зобоно. Тэрээниие заһабарилхын тула 100 сая түхэриг хэрэгтэй. Энээн тухай 10 гаран жэлэй туршада хэлэгдэжэл байдаг.

Июлиин 7-до үнгэргэгдэхэ Арадай Ху­ралай сесси дээрэ зунай амаралта тухай асуудал дахяад бодхоогдохо.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис БАЛДАНОВ