Ниигэм 17 jun 2020 272

​Буряад Уласай эмшэдые интернедэй юртэмсэ руу урина

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад орондо тон нээлгэтэй эмшэлэлгын эмхиие болон эгээл эдэбхитэй блогер-эмшэниие шэлэхэнь.

Эмшэлэлгын хүдэлмэрилэгшын үдэртэ дашарамдуулан, "iМедик Бурятии-2020" гэһэн уласай түрүүшын урилдаан үнгэргэгдэжэ, эмшэлэлгын эмхинүүдые Интернедтэ дэбжүүлхэ талаар эрхим дүй дүршэл элирүүлэгдэхэ.

Урилдаанай зорилго – Буряадай эмшэлэлгын эмхинүүдэй дурадхадаг мэдээсэлэй үнэн зүб байлгые, мүн шанарыень дээшэлүүлхэ, хүн зонтой һайн харилсаа эдэбхитэйгээр тогтоодог эмшэлэлгын хүдэлмэрилэгшэдые тэмдэглэхэ.

Урилдаанай эмхидхэгшэдэй онсолһоор, ганса эмшэд бэшэ, мүн сүлжээ холбоонуудта гэгээрүүлгын, һэргылэмжын ажал ябуулдаг медсестранууд, стажёрнууд, интернүүд, мүн оюутадшье сэгнэгдэхэ.

Урилдаан 11 номинацяар июлиин 5 болотор үнгэргэгдэнэ. Эльгээгдэһэн бүхы видеоролигууд YouTube каналда ниитэлэгдэхэ. Дүнгүүдынь июлиин 8-да соносхогдохо.

Энэ урилдаан тухай бүхы мэдээсэл Буряадай Эмшэлэлгын танхимай www. medpalata03.ru гэһэн сайтда, мүн Буряадай Элүүрые хамгаалгын яаманай https:// egov-buryatia.ru/minzdrav/ сайт дээрэ үгтэнхэй.

 

Фото: egov-buryatia.ru