Ниигэм 23 jun 2020 450

​Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагай һурагшад хизаар ороноо хэр зэргэ мэдэхэ байһанаа шалгаба

Июниин 19-дэ Мухар-Шэбэрэй аймагай нэмэлтэ hуралсалай түб “Бэрхэшээлнүүдые дабаха зүргэ” гэhэн аяншалгын ба хизаар ороноо шэнжэлгын онлайн-квест  үнгэргэбэ. Хабаадагшад дүрбэн шата гараба: зохёохы мүрысөөн “Гайхамшагта газарнууд хажуудамнай”, “Аяншалгын зангилаа”, асуудалнуудта харюу “Хизаар ороноо шэнжэлгэ” ба “Газараа hайн мэдэлгэ”.

Мүрысөөнэй дүнгүүдээр, түрүүшын hуури Шэнэ-Заганай дунда hургуулиин бүлгэм, хоёрдохи hуури – Хара-Шэбэрэй дунда hургуулиин бүлгэм, 3-дахи hуури Шаралдайн дунда hургуулиин бүлгэм эзэлээ.

"Аяншалгын зангилаа" гэhэн шатада Мухар-Шэбэрэй 2-дохи дунда hургуулиан hурагша Анастасия Золотарева ба Шэнэ-Заганай дунда hургуулиин шаби Татьяна Иванова хоёр нэгэдэхи  hуури эзэлээ. Шаралдайн дунда hургуулиин  hурагша Александр Калашников 2-дохи hуури эзэлээ, Хара-Шэбэрэй дунда hургуулиин түлөөлэгшэ Мария Сивикова 3 -дахи hуурида хүртөө.

  “Хизаар ороноо шэнжэлгэ” гэhэн асуудалнуудта харюусаха шатада Шэнэ-Заганай дунда hургуулиин hурагша  Ольга Матвеева 1-дэхи hуури эзэлээ,  Хара-Шэбэрэй дунда hургуулиин шаби  Елизавета Сивикова – 2-дохи hуури, Шаралдайн дунда hургуулиин hурагша Галина Михайлова 3-дахи hуури эзэлжэ шадаа.

Эгээл бэрхээр нютагаа  мэдэхэ хүнүүдэй дунда Шэнэ-Заганай дунда hургуулиин hурагша  Арина Хохлова түрүүлээ. Хара-Шэбэрэй дунда hургуулиин hурагша Софья Сивикова 2-дохи hуури эзэлээ, Мухар-Шэбэрэй 2-дохи дунда hургуулиин Анастасия Золотарева 3-дахи hуури эзэлээ.

“Гайхамшагта газарнууд хажуудамнай” гэhэн зохёохы мүрысөөндэ Шэнэ-Заганай дунда hургуули (1-дэхи hуури), Хара-Шэбэрэй дунда hургуули (2-дохи hуури), Шаралдайн дунда hургуули (3-дахи hуури) түрүү һууринуудые эзэлээ.

Мухар-Шэбэрэй аймаг - hонин түүхэтэй ба байгаалин баялигтай газар. Ямаршье хүн эндэ ерэжэ дурлаһан, hонирхол татаhан газарнуудаа хэзээдээшье мартахагүй. Байгаалиин баялиг болохо хизааргүй тала дайда, шулуунууд, аршаан, нангин байгаали, агуу ехэ буряад зохёолшод Гунга Чимитов ба Исай Калашниковайй тоонто нютаг. Тунгалаг нуурнууд, хуhан тужа, ой тайга үзэсхэлэн шэмэгээр баясуулна. Улаан номдо ороhон шубууд, амитад Түгнын талаар амидарна. Археологиин хори гаран хүшөөнүүд  аяншалагшадай, шэнжэлэгшэдэй, түүхэшэдэй  hонирхол татана. 

- “Энэ онлайн-квест үхибүүдэй hонирхол татажа, нютагаа шэнжэлхын талаар ехэ үүргэ дүүргэнэ. Хабаадагшад тоонто нютагайнгаа түүхэ, байгаали шэнжэлжэ hурана”, - гэжэ Мухар-Шэбэр аймагай hуралсалай түбэй хүтэлбэрилэгшэ Бимба-Цырен Очиров гэжэ хэлэбэ.

Иимэл даа манай ерээдүйн залуу шэнжэлэгшэд!

 

Автор: Дулма Содномова