Ниигэм 2 jul 2020 380

Зунай дунда һарын гарахатай хамта Буряад Уласта гэр байрын хангалтануудай, зайн галай сэн дээшэлбэ

Зунай дунда һарын гарахатай хамта  гэр байрын хангалтануудай, зайн галай сэн дээшэлбэ

Россин регионуудай дунда Буряад орон дээшэлһэн үнэ сэнгээрээ түрүүшүүлэй тоодо оробо. Чечен Республикада хангалтанууд 6,5 %, Дагестанда 5,2%, Москва хотодо, Буряадта, Яхадта 5 %, Санкт-Петербург хотодо 3,8 % нэмэгдээ. Эгээл багаар, 2,4% Ненецкэ тойрогто сэн нэмэгдээ.

Республикын Тариф тогтоолгын уласай албанай сайтын баримтануудые харахада, хүйтэн уһаар болбосон гэр байрануудые хангалга 22 түхэриг 56 мүнгэн болоо. Анхан 21 түхэриг 70 мүнгэ түлэгдэдэг байгаа. Халуун уһанай түлөө 138 түхэриг 86 мүнгэн түлэгдэжэ байһанаа, 143 түхэриг 83 мүнгэн үгтэхэ. Гэрнүүдые дулаагаар хангалгын нэгэ гигакалориин сэн 2087 түхэриг 71 мүнгэн болобо. 70 түхэриг 59 мүнгөөр энэ хангалта дээшэлбэ. Нэгэ киловатт зайн гал июлиин эхинһээ 2 түхэриг 94 мүнгэнэй болобо. Саг соонь  хэрэглэһэн зайн галайнгаа мүнгые түлөөгүй зон үриеэ шэнэ сэнгээрэнь түлэхэ гээд тэмдэглэе. Нэгэ кубометр бог шорой хуряажа абаха хангалта 12 түхэриг 61 мүнгөөр нэмэгдэжэ, хамтадаа 421 түхэриг 21 мүнгэндэ хүрөө.

“Гэр байрын коммунальна ажахын һалбариин, зайн галай шэглэлэй ажалшадай салин түлбэридэ, хэрэгтэй түлишэ тоһодолгын зүйлнүүдтэ, шухала хэрэгсэлнүүдтэ гаргашалагдаха мүнгэ алтан тоологдожо, жэл бүхэндэ шэнэ тариф баталагдана. Энэ хубилалтануудые  Россин Засагай түлөөлэгшэд, Гүрэнэй Дүүмын депутадууд баталдаг”, - гээд Тариф тогтоолгын уласай албан мэдээсэнэ.

Автор: Светлана Логинова

Источник: pixabay.com