Ниигэм 2 jul 2020 452

Буряад Уласай толгойлогшо июлиин 1- эй үдэр сэрэгэй ветерануудтай уулзаба

Дайн үйлэнүүдэй ветерануудай hайндэртэ уласай толгойлогшо Алексей Цыденов ветерануудай эмхинүүдтэй харилсаа хэжэ, Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай үедэ Улаан-Үдэ хотын эмнэлгын газарнуудта наhа бараашадта зорюулагдаhан дурасхаалай хүшөө дээрэ сэсэг үргэбэ.

- Эхэ оронойнгоо аша туhын тулада бидэ булта ажал оролдолгоёо оруулнабди. Һурагшадтай ба залуушуултай хүмүүжүүлгын талаар хүдэлмэри үнгэргэhыетнай танда үнэн зүрхэнhөө баяр хүргэнэб. Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайн тухай, арад зонойнгоо баатаршалга тухай hайн мэдэнэбди. Алишье үедэ жэшээ боложо үгэн, баатаршалга ба эрэлхэг зорилгоо харуулнат. Манай залуушуулай тантай зэргэсэхэ талаар эрэ хүнэй зүб хараа зорилгонуудые баримталан ябахыень таанад хүмүүжүүлгын ехэ ажал үнгэргэнэт. Тиимэһээ таниие хүндэлэн магтанабди, - гэжэ сугларагшадта Алексей Цыденов хандаа.
Энэ хэмжээ ябуулган Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай Илалтын hайндэртэ зорюулагдаба гэжэ Жамбал-Жамсо Жанаев «Боевое братство» гэhэн Буряадай республиканска ветерануудай эмхидхэлгын хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэнэ.
- 2008 ондо Бүхэроссин «Боевое братство» эмхидхэлгын ашаар «Ветеран боевых действий» гэhэн үдэр томилогдоһон байна. Корейн дайнай, Афганистанай ветеранууд, дайнай үйлын эрэмдэг бэетэй хүнүүд гэхэ мэтэ манай эмхидэ ородог. Тиихэдэ Буряад Уласайнгаа ветерануудта туhа хүргэжэ байдагбди гэжэ мэдүүлнэбди. Манай хэмжээ ябуулган саашаа автопробегоор, Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай баатарнуудта зорюулагдаhан хүшөө дээрэ сэсэг үргэдэгөөр үргэлжэлхэ, - гэжэ Жамбал-Жамсо Жамбалов хэлэбэ.
Мүнөө дээрээ 4,5 мянган ветеранууд манай уласта ажаhууна. Тэдэнэй ехэнхиниинь олониитын ажаябуулга хэнэ, залуушуулые хүмүүжүүлнэ. Тэрэнэй хажуугаар ветерануудта өөhэдтэнь туhаламжа хэрэгтэй, олониитын гол түсэлнүүдэй зүбшөөлгэ жэшээнь болоно.

Автор: Галина ЖАМСАРАНОВА