Ниигэм 3 jul 2020 279

​Буряад Уласта шэнэ 20 автобус абтаха

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июниин 25-нһаа июлиин 1-нэй үдэшэ болотор Улаан-Үдэ хотодо ажаһуугшад “Арадай бюджедэй” мүнгэ ямар хэрэгтэ шэглүүлхэ тухайгаа мэдүүлээ. Хүн зониие зөөдэг шэнэ 20 автобус абаха гү, али ниислэл хотын газарнуудые сэсэг модоор шэмэглэхэ хэрэгтэ мүнгөө гаргаха асуудал олоной һанаа сэдьхэл хүлгөөгөө.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанһаа мэдээсэһэнэй ёһоор 175 мянган хотынхид шэнэ автобуснуудые абаха дурадхалда дуугаа үгэбэ. Тиимэһээ байгша оной дүүрэтэр, хүн зониие урагша хойшонь зөөхэ шэнэ 20 автобус абтаха. Энээнһээ гадна, Улаан-Үдэ хотын тойрогуудаар хэгдэхэ ажал түсэбүүд  үшөө тодорхойлогдожо, саашадаа бэелүүлэгдэхэ алхамууд хэгдэхэ.

Бүхыдөө  Улаан-Үдэ  хотын "Арадай бюджедтэ" федеральна түбһөө 133,6 миллион түхэриг үгтөө.

 

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Фото: Анна ОГОРОДНИК