Ниигэм 6 jul 2020 490

​Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой Буряадтахи частьнуудта зуу гаран сэрэгшэд эдэ үдэрнүүдтэ алба гарахаяа ерэбэ

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Улаан-Үдэ хотын түмэр замай вокзал дээрэ сэрэгшэдые Буряадай сэрэгэй частьнуудай түлөөлэгшэд угтажа, саашадаа албаяа хааха газартань абаашаа. Залуу сэрэгшэд һарын туршада танково сэрэгэй бааза дээрэ бэлэдхэл, һуралсал гаража, саашадаа албаяа үргэлжэлүүлхэ газарнуудта ябаха.

Сэрэгэй албанда таталгын 2020 оной хабарай болзорто мянган хүбүүд татагдаха түсэбтэй, гээд Зүүн зүгэй сэрэгэй тойрогой хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Фото: Анна ОГОРОДНИК