Ниигэм 6 jul 2020 336

​Буряадтамнай эдэ үдэрнүүдтэ Яхадта ехээр соробхилжо байһан түймэрнүүдэй утаан ерэжэ болохо

Зунай ааяма халуун, шанга һалхин түймэрнүүдые унтарааха ажалда яһала һаад ушаруулна. Түймэрнүүдэй олониинь хүнэй, техникын ошожо шадахагүй газарта, сахилгаанһаа болоно.

Түймэрэй талаар орёо байдал манай хүршэ хизаарнуудта тохёолдоод байна. Красноярскын хизаарта жэлэй эхинһээ 971 түймэр бүридхэгдэжэ, 126,8 мянган гектар ой модон шатаа.Буряадта 423 түймэр 74,8 мянган гектар газар дайдые шатаагаа.

Мүнөөдэрэй байдалаар, Баргажанай аймагта 6 ехэ түймэр боложо, тус аймагта онсо байдал соносхогдонхай. 686 гектар ой модон галда абтаад байна. Тэрэнэй ехэнхиинь, 520 гектар Байгал шадарай гүрэнэй паркын дэбисхэр дээрэ болоно. Энэ аюултай тэмсэлгэдэ 247 хүн, 31 техникэ ябуулагдана.  

Ивалгын, Хяагтын, Хойто Байгалай аймагуудта хамта дээрээ 16 түймэр үнгэрһэн хоногой туршада унтараагдаа, 5 түймэр тогтоогдоод, мүнөө унтараагдажа байна.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: yandex.ru