Ниигэм 6 jul 2020 262

​Байгал Далайн омолиин тоо хорохоо болёо

- Институудай сайта дээрэ байhан мэдээгээр, «Верещагин» гэhэн судна дээрэhээ шэнжэлэлгэ үнгэрнэ.«Эхо-Байкал» гэhэн гидроакустическа комплексын ашаар 50 метрhээ эхилээд 400 метр гүнзэгы болотор ажаглалта үнгэргэгдөө, - гэжэ хэблэл дуулгана.

Омолиин тоо үcөөрөөгүй гэжэ мэдэгдээ. Олоор сугларанхай, түрүүн байhан газартаа амидарна. Харин хүү hайн бэшэ, загаhанай хэмжээниинь эрдэмтэнэй hанаа зобооно.

- Сэлэнгын аймагай омоли олзоборилгын газарта омолиин тоо ехэ болоо. Тиибэшье залуу амитанай тоо ехээр дээшэлнэгүй . Иимэ байдал урда жэлнүүдтэ хулгайгаар загаhа олзоборилhоной дүн болоно, - гэжэ Лимнологическа институудта тэмдэглэнэ.

Тэрэнэй хажуугаар, омолиин холлодог зоопланктон, байгалай үнэтэ загаhанай тэжээлэй нөөсэ үзэхын тула абаа.