Ниигэм 9 jul 2020 313

​«Минии аймаг – Буряад ороной омогорхол»

Конкурсдо хабаадаха дуратай хүн 2000 тэмдэгтэй текст, тэрээндэнь  арба гаран гэрэл зурагуудые болон нэгэ минутаһаа үлүү бэшэ МР4 түхэлтэй видео буулгабари эльгээхэ болоно.

“Нютагайм эрхим хүнүүд – манай омогорхол” (нютагайнгаа эгээл бэрхэ хүнүүд тухай),  “Эгээл зохид аймаг” (түүхын, байгаалиин, хүнэй гараар бүтээгдэһэн  зохид үзэмжэнүүд тухай), “Аймагай соёлой баялиг” (нютагта тэмдэглэгдэдэг, өөрын онсо илгаатай, түүхэтэ хэмжээ ябуулганууд, ёһо заншалнууд, аялга дуунууд, нааданууд тухай), “Бэлэн эдеэнэй зүйл” (хүдөө ажахыда, үмсэдөө буйлуулһан гү, али заншалта эдеэ хоол бэлдэлгэ тухай), “Манай үйлэдбэри” (аймаг дотор бүтээгдэдэг эд бараан, олзын хэрэг эрхилэгшэдэй бэлдэжэ гаргадаг зохид зүйлнүүд тухай) – иимэ табан шэглэлээр конкурс үнгэрхэ.

  Конкурсдо хабаадагшад байгша оной июлиин 31 болотор энэ электронно prideof[email protected]  хаягаар материалнуудаа эльгээхэ ёһотой.

Түрүүшын шатада аймаг бүхэнһөө эгээл һайн материалнууд шэлэгдэхэ. Саашадаа, августын 6-9 –нэй үдэрнүүдтэ олоной дуугаа үгэлгөөр эгээл эрхим гурбан түрүүшүүл тодорхойлогдохо.   

Амжалта туйлаһан хүнүүдые Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов амаршалжа, ехэ зохид, мүнөө үеын оньһон түхеэрэлгэнүүдые бэлэглэхэ, - гээд энэ конкурс эмхидхэгшэдэй нэгэн «Буряадай омогорхол» гэһэн портал мэдээсэнэ.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: zen.yandex.ru