Ниигэм 10 jul 2020 473

2021 ондо шэнээр тоолуулхабди

Хүн зониие тоо бүридэлдэ абалгын ээлжээтэ хэмжээн 2021 ондо үнгэрхэ.

Ерэхэ жэлэй апрель һара соо болохо тоо бүридхэл республикын 296 участогуудта, 1792 тоололгын газарнуудта болохо.

Буряадай статистикын  мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр, эмхидхэлэй түсэбтэ буряадай бүхы нютаг аймагууд, тосхон һууринууд, хото городууд, гэр байра, барилгын байшангууд оруулагдажа, ажаһуудаг зоной уридшалан тоо тодорхойлогдоо.

Тоо бүридхэл нэн түрүүн эгээл холын,  хүнэй ошоходо орёо газарта оршодог нютагуудһаа эхилхэ. Ерэхэ жэлэй январь һарада Ахын аймагай, февраль һара соо Муяын аймагай Бамбуйка посёлогто, март һарада Баунтын Эвенк аймагай эгээл захада оршодог нютагуудта ажаһуудаг зон бүридхэлдэ абтаха.

Харин апрель һарын эхинһээ энэ ажал хэрэг бусад аймагуудаар ябуулагдаха. Тус хүдэлмэри июнь һарада Баргажанай, Хойто Байгалай, Хориин аймагуудаар дүүргэгдэхэ түсэбтэй.

Бурятстадай хүтэлбэриин орлогшо Дора Баиновагай хэлэһээр,олон гэр байра, түхеэрэлгэнүүдэй хаяг тодорхойлогдоогүй, зүбөөр бэшэгдээгүй байна. Аймаг, нютаг бүхэнэй толгойлогшонорой, гулваанарай энэ ажалаа тон һайнаар ябуулхань шухала. Ехэнхидээ байһан гэрэй тоонууд буруу, электронно аргаар бүридхэл ябуулхада һаад ушаруулха. Тиимэһээ зарим хүнэй үнэн ажаһуудаг хаягууд буруугаар электронно жасада оруулагдажа болохо.

Энэ ехэ ажал ябуулха хэрэгтэ харюусалгатай, бэрхэ ажалшад уригдана. Хамта дээрээ 2398 мэргэжэлтэд хэрэгтэй. Тэдэнэр  али нэгэн гэмтын ябадалда ороогүй, уголовно харюусалгада хабаадуулагдаагүй байха ёһотой.  

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков  дунда мэргэжэлэй һуралсалай эмхинүүдэй багшанарые энэ  хэрэгтэ хабаадуулхада болохо гэһэн дурадхал оруулаа.

Улаан-Үдэ хотын Октябрьска захиргаанай мэдэлдэ ородог газарта ямаршье зүбшөөл үгыгөөр баригдаһан үмсын 2162 гэр байра тоологдоно. Гадна социальна талаараа тулюур байдалтай 82 бүлэ элирүүлэгдээд, ажал нэмэгдээд байна. Хаанашье бүридэлдэ абтаагүй гэрнүүдые, хүн зониие хуулиин ёһоор бүридхэхэ ажал ябуулагдаха, зохид шиидхэбэри абтаха.

Ажаһуугшадые  тоо бүридхэлгын хэмжээндэ харюусалгатайгаар хандаха,  эдэбхитэйгээр хабаадаха талаар  ажал, ойлгууламжын хөөрэлдөөн  үнгэргэгдэхэ.

 

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: yandex.ru