Ниигэм 13 jul 2020 291

Эгээл эрхим аршаантай газарнууд - Крымдэ

Орос уласай дэбисхэр дээрэ зунай хаһада хүн зоной бэеын тамир эмшэлхэ, элүүржүүлхэ, амаруулха шэглэлээр хүдэлдэг курорт, санаторинуудай эгээл эрхимүүдые аяншалгын ТурСтат портал элирүүлбэ

Зундаа хүн зондо аяншалгын, амаралга болон эмнэлгын хангалтануудые эгээл эрхимээр үзүүлдэг  арбан шэглэлнүүдэй тоодо Крым, Сочи, Анапа, Кисловодск, Есентуки, Геленджик, Пятигорск, Железноводск, Башкири болон Москвагай область оробо.

Гадна, эгээл эрхим 60 курорт санаторинуудай тоодо Буряад Уласай аршаан булагтай, амаралгын зохид газарнууд нэрлэгдээ.

Алтай, Чуваши, Татарстан, Дагестан, Мордови, Карели, Удмурти уласнуудта, Орос уласай бүхы шахуу область можонуудта   зунай амаралтануудаа ехэ зохидоор үнгэрхэдэ газарнууд олон байна.

Нэгэ хоногой туршада амарха, хоол бариха, эмнэлгэ гарахын түлөө нэгэ хүн Крымдэ 3450, Сочидо 3900, Анапада 3760 түхэриг гаргаха байна. Кавказай аршаанта газарнуудта амархадаа 3100 – 3600 түхэриг нэгэ үдэрэй туршада хэрэгтэй болохо. Москва хотын шадар санаторидо 3800 түхэриг хэрэгтэй. Үшөө тиихэдэ, амаралгын газар ошохо, ерэхэ харгын сэн аминдаа тоологдохо.

Харин манай Буряадтахи аршаан, амаралгын газарнуудта нэгэ хоногто 3000 түхэриг хэрэгтэй байна гээд тодорхойлое.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru