Ниигэм 13 jul 2020 248

Хашагта хазуулхань аймшагтай

Энэ хабарһаа эхилжэ, мүнөөдэр болотор хашагта хазуулһан 2812 хүн эмнэлгын газарта хандаа. Тэдэнэй тоодо  893 үхибүүн ороно.

 Республикын 21 аймагуудта болон Улаан-Үдэ хотодо ажаһуугшадай олоор хашагта хазуулха ушарнууд бүридхэгдөө.

Ариг сэбэрые сахилгын болон халдабарита үбшэнүүдые шэнжэлдэг  түбэй мэргэжэлтэдэй тэмдэглэһээр, хашагай тоо зарим нютагуудта олошорно. Тарбагатайн аймагай “Спящий лев” гэжэ  хада шадар хашагууд олон байна. Энэ газарые гоёшоожо, хүн зон олоор ошоод, хашагта заал һаа хазуулаад ерэнэ. Эмшэд сагаан бүд хэрэглэжэ, нэгэ километр газарта ябахадань аһалдаһан хашагай тоогоор, энэ газарта хашагуудай ехэ байһые элирүүлээ.

Кабанскын, Байгал шадарай, Баргажанай аймагуудай модон соо мүн лэ хашагуудай тоо энэ  жэлдэ гэнтэ олон болоһые мэргэжэлтэд адаглаа.

Автор: “Буряад үнэн”

Источник: yandex.ru